Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2021 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 27 maj, 18 juli och 16 november 2022. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 30 juni, 28 oktober respektive den 24 november 2022. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 7 december 2022.

Upplysningar om leasing – IFRS 16

Bolaget är leasingtagare och redovisar väsentliga nyttjanderättstillgångar i koncernens balansräkning avseende leasing av fordon och lokaler. I årsredovisningens notupplysningar lämnas upplysningar som ska ge läsarna av den finansiella rapporten ett underlag i deras bedömning av leasingavtalens effekt på bolagets finansiella ställning, resultat och kassaflöde.

Bolaget lämnar dock ingen information om justeringar av tillkommande nyttjanderätter enligt IFRS 16 p. 53 h) och därtill ingen uppgift om det totala kassautflödet för leasingavtalen enligt IFRS 16 p. 53 g). Bolaget lämnar därmed inga upplysningar som ger användaren möjlighet att jämföra investeringar i hyrda och ägda tillgångar och inte heller någon användbar information om leasingkassaflöden, vilka förväntas hjälpa användarna att prognostisera framtida leasingbetalningar.

Då både årets tillkommande nyttjanderätter och det totala kassautflödet för leasingavtalen uppgår till väsentliga belopp, anser Nämnden att bolaget ska lämna dessa upplysningar i enlighet med IFRS 16 p. 53 h) och g).

Beslut

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och avser att uppmana bolaget att i kommande årsredovisning lämna upplysningar om både tillkommande nyttjanderätter och det totala kassautflödet för leasingavtalen enligt p. 53 h) och g) i IFRS 16.

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.