Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2021 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 27 juni och den 15 november 2022. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 16 september respektive den 29 november 2022. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 13 december 2022.

Nedskrivningsprövning av goodwill – känslighetsanalys – IAS 36

Bolaget redovisar goodwill i koncernens balansräkning. Bolaget lämnar upplysningar i not om den nedskrivningsprövning som utförts samt hur känsligt det redovisade värdet är för en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande som använts för att fastställa den kassagenererande enhetens återvinningsvärde. Av bolagets upplysningar framgår att bolaget, för att stödja den nedskrivningsprövning som gjorts av goodwill i koncernen, har gjort en övergripande analys av känsligheten i de variabler som använts i modellen. Bolaget lämnar inga upplysningar som tyder på att en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande som återvinningsvärdet baseras på skulle innebära att enhetens redovisade värde skulle överstiga dess återvinningsvärde.

Bolaget har identifierat hela koncernen som en kassagenererande enhet. I bolagets svar till Nämnden framgår att bolaget i känslighetsanalysen har analyserat effekten av ändringar i antaganden om WACC och Terminal Growth Rate. Vid denna analys har, allt annat lika, dessa två parametrar ökats respektive minskats med 2 %. I den känslighetsanalys som Nämnden tagit del av framgår att en ökning av WACC med 2 % resulterar i ett återvinningsvärde som understiger det redovisade värdet.

Enligt IAS 36 p. 134 f) skall ett bolag lämna upplysningar om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sitt fastställande av enhetens återvinningsvärde på skulle innebära att enhetens redovisade värde skulle överstiga dess återvinningsvärde. Då bolagets känslighetsanalys visar att en rimligt möjlig förändring i antagandet om WACC skulle leda till att enhetens redovisade värde väsentligt överstiger dessa återvinningsvärde anser Nämnden att bolaget skulle ha lämnat upplysningar i enlighet med IAS 36 p. 134 f) om i) det belopp med vilket återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet, ii) det värde som tilldelats det viktiga antagandet (WACC), och iii) det belopp med vilket värdet på antagandet måste ändras, efter det att eventuella följdeffekter av ändringen på de andra variabler som använts för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att enhetens återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde.

Beslut

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning lämna den aktuella informationen enligt IAS 36 p. 134 f).

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.