Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2021 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 14 september och 25 november 2022. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 10 oktober respektive den 8 december 2022. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket och årsredovisningslagen på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 24 januari 2023.

1. Innehav utan bestämmande inflytande – IFRS 12

Bolaget redovisar i rapporten över finansiell ställning väsentliga innehav utan bestämmande inflytande. Bolaget lämnar inga upplysningar i not om vilket innehav som avses eller andra upplysningar som ger läsaren information om den andel som innehav utan bestämmande inflytande har i koncernens verksamheter och kassaflöden.

Ett företag ska enligt IFRS 12 punkt 12 lämna upplysningar om vart och ett av sina dotterföretag som har innehav utan bestämmande inflytande som är av väsentlig betydelse för det rapporterande företaget. Dessa upplysningar omfattar bland annat information om dotterföretagets namn och verksamhetsort, det resultat som fördelats till dotterföretagets innehav utan bestämmande inflytande, samt viss finansiell information om dotterbolaget.

Innehavet utan bestämmande inflytande som bolaget har avser ett dotterföretag, genom vilket ett av koncernens större projekt bedrivs. Det redovisade värdet i rapporten över finansiell ställning för innehav utan bestämmande inflytande och det resultat som har fördelats till innehav utan bestämmande inflytande under perioden uppgår, enligt Nämndens bedömning, till en väsentlig del av koncernens totala egna kapital och koncernens resultat för 2021. Nämnden anser därför att det dotterföretag som har innehav utan bestämmande inflytande är av väsentlig betydelse för bolaget, och att bolaget därför ska lämna erforderliga upplysningar enligt IFRS 12 punkt 12.

Beslut

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning lämna den aktuella informationen om innehav utan bestämmande inflytande enligt IFRS 12 punkt 12.

2. Hållbarhetsrapport – ÅRL

Bolaget redogör i sin hållbarhetsrapport för det hållbarhetsarbete som bedrivs inom koncernen. Denna innehåller dock ingen information om gällande policys, de granskningsförfaranden som genomförts under året eller resultatet av de policys som tillämpats.

Hållbarhetsrapporten ska enligt 6 kap. 12 § årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Enligt punkt 2 och 3 i samma paragraf ska rapporten ange den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts samt resultaten av policyn. Nämndens uppfattning är att dessa hållbarhetsupplysningar ska inkluderas i bolagets hållbarhetsrapport och att bolaget således avviker från 6 kap. 12 § ÅRL.

Bolaget har i svar till Nämnden bekräftat att Nämndens påpekande, avseende upplysningar gällande policys, granskningsförfarande och resultat av policy saknas i hållbarhetsrapporten, även har blivit identifierat av bolagets hållbarhetsteam och att informationen kommer att lämnas i hållbarhetsrapporten för 2022.

Beslut

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen om bolagets policy, tillsammans med avsaknaden av en beskrivning av vilka granskningsförfaranden som genomförts och en redovisning av resultatet av dessa policys, är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18). Nämnden uppmanar därför bolaget att i kommande årsredovisning lämna den aktuella informationen enligt 6 kap. 12 § punkt 2–3 ÅRL.

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.