Innehåll

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2021 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 31 oktober 2022. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 29 november 2022. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket, årsredovisningslagen och Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 21 februari 2023.

1. Avskrivningar immateriella tillgångar – IAS 38

Bolaget redovisar aktiverade utvecklingskostnader som immateriella tillgångar på ett väsentligt belopp. I not framgår att bolaget skiljer på utvecklingskostnader för lanserade respektive ej lanserade produkter och att de aktiverade utvecklingskostnaderna i huvudsak avser lanserade produkter. Avskrivningar för lanserade produkter görs över en tidsperiod på 2 år, men avskrivningstiden startar 6 månader efter lanseringen av den utvecklade produkten.

IAS 38 punkt 97 tar upp avskrivningar på immateriella tillgångar. Där anges att: Avskrivning ska börja när tillgången kan användas, det vill säga när den befinner sig på den plats och i det skick som krävs för att kunna använda den på det sätt som företagsledningen avser.

Nämnden anser, mot bakgrund av ovanstående, att något stöd för att fördröja avskrivningar inte finns i standarden. Avskrivningar skall påbörjas samtidigt som respektive produkt lanseras eftersom den då kan användas på det sätt som företagsledningen avser.

Beslut

Nämnden bedömer att den tillämpade avskrivningsprincipen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande finansiella rapport genomföra avskrivningar i enlighet med IAS 38 punkt 97.

2. Aktieinnehav – IFRS 7, IFRS 13

Bolaget redovisar i not investeringar väsentliga belopp i Bolag A, samt i Bolag B. Av noten framgår att investeringarna avser minoritetsinnehav i de nämnda bolagen samt att båda innehaven värderats till verkligt värde. Nämnden saknar uppgift i not om den nivå i värderingshierarkin som värderingarna till verkligt värde hänförs, samt den värderingsmetodik som tillämpats, liksom de indata som värderingarna grundar sig på.

Bolaget har till Nämnden uppgivit att ägarandelen i Bolag A är 5 procent, samt i Bolag B 0,7 procent. Det förstnämnda bolaget har marknadsnoterade aktier, vilka omvärderas månadsvis. Bolag B är privatägt och omvärderas till det pris som fastställts vid senaste kapitalanskaffning. Om ingen näraliggande kapitalanskaffning finns kommer Bolag B att värderas enligt IFRS 13, nivå 3.

Nämnden anser att bolaget skall lämna information om dessa eget-kapitalinstrument i enlighet med IFRS 7 punkt 7. Där anges att upplysningar skall lämnas som gör det möjligt för användare att bedöma vilken betydelse de finansiella instrumenten har för företagets finansiella ställning och resultat. Genom att bolaget tillämpar IFRS 13 skall ytterligare information lämnas i enlighet med IFRS 13 punkterna 91–93.

Beslut

Nämnden bedömer att den uteblivna informationen i enlighet med IFRS 7 punkt 7 och IFRS 13 punkterna 91–93, är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning ge den ovan nämnda informationen.

3. Justerade resultatbegrepp – Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal

Bolaget presenterar i inledningen en justerad resultaträkning med ett justerat resultatbegrepp kallat ”EBIT före kostnader för användarförvärv”. Detta begrepp omfattas av Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal, punkterna 20–22. De exkluderade kostnaderna anges i årsredovisningen 2021 till väsentliga belopp.

Någon förklaring till hur dessa kostnader beräknats återfinns varken i årsredovisningen eller i definitionerna på bolagets hemsida, vilket är ett krav enligt Esmas riktlinjer punkterna 20–22.

Beslut

Nämnden bedömer att de uteblivna förklaringarna, hänförliga till Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal punkterna 20–22, är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning lämna dessa förklaringar.

Bolaget har meddelat att förklaringarna kommer att läggas in i kommande årsredovisning.

4. Hållbarhetsrapport – ÅRL

I bolagets hållbarhetsrapport ges en översiktlig beskrivning av företagets mest väsentliga sociala och personalrelaterade frågor. Beskrivningen innehåller dock ingen information om gällande policys, de granskningsförfaranden som genomförts under året eller resultatet av de policys som tillämpats.

Hållbarhetsrapporten ska enligt 6 kap. 12 § årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör sociala och personalrelaterade frågor. Enligt punkterna 2 och 3 i samma paragraf ska rapporten ange den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts, samt resultaten av policyn. Nämndens uppfattning är att dessa hållbarhetsupplysningar ska inkluderas i bolagets hållbarhetsrapport och att bolaget således avviker från 6 kap. 12 § ÅRL.

Nämnden anser att årsredovisningen skall kompletteras med den policy som företaget tillämpar, de granskningsförfaranden som genomförts, samt resultatet av policyn.

Beslut

Nämnden bedömer att den uteblivna informationen i hållbarhetsrapporten om den policy som företaget tillämpar, granskningsförfaranden, samt resultatet av policyn, inom företagets väsentliga sociala och personalrelaterade frågor, är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning lämna information i enlighet med 6 kap. 12 § punkterna 2 och 3 ÅRL.

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.