Om en arbetstagare brukar alkohol eller uppträder onyktert på arbetsplatsen kan det anses vara en typ av misskötsamhet. Sådan misskötsamhet kan också inkludera en likgiltighet inför arbetet eller kollegorna och kan även leda till uppsägning eller avskedande. Rör det sig dock om att alkoholsjukdom är orsak till drickandet så träder det förstärkta anställningsskyddet in och arbetsgivaren har även att iaktta sitt rehabiliteringsansvar vid sjukdom.

I vissa fall av enstaka onykterhet på arbetsplatsen kan det vara tillräckligt att arbetsgivaren medvetandegör den anställde, dvs. varnar den anställde om att beteendet inte kan accepteras. I grövre fall kan dock enstaka fall av onykterhet leda till avskedande, oavsett orsaken till drickandet. Det får värderas från fall till fall hur stor risk för skada som drickandet medför arbetsgivaren.

Rättspraxis

AD 2009 nr 22. En arbetstagare med kommunal anställning hade vid ett tillfälle dels druckit alkohol i samband med att han utförde sina arbetsuppgifter, dels vid arbetsdagens slut kört bil rattfull, iklädd jacka med kommunens kännetecken. Även bilen var märkt med kommunens kännetecken. Han hade en alkoholhalt på 1,2 promille i blodet. Trots att arbetstagaren hade arbetat hos arbetsgivaren under mycket lång tid, 44 år, samt att han tidigare hade utfört sina arbetsuppgifter utan några allvarligare anmärkningar, ansåg Arbetsdomstolen att beteendet var så pass grovt att det förelåg grund för avsked.

Tänk på

Det är svårt för en arbetsgivare att veta vad som kan anses som sjukdom eller misskötsamhet när det gäller alkohol. Om en arbetstagare dock grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt anställningsavtalet, så att det föreligger grund för avskedande, tar man inte hänsyn till om sjukdom har orsakat beteendet.

Lagrum

7 och 18 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)