Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Alkohol

Om en arbetstagare brukar alkohol eller uppträder onyktert på arbetsplatsen kan det anses vara en typ av misskötsamhet. Sådan misskötsamhet kan också inkludera en likgiltighet inför arbetet eller kollegorna och kan även leda till uppsägning eller avskedande. Rör det sig dock om att alkoholsjukdom är orsak till drickandet så träder det förstärkta anställningsskyddet in och arbetsgivaren har även att iaktta sitt rehabiliteringsansvar vid sjukdom.

I vissa fall av enstaka onykterhet på arbetsplatsen kan det vara tillräckligt att arbetsgivaren medvetandegör den anställde, dvs. varnar den anställde om att beteendet inte kan accepteras. I grövre fall kan dock enstaka fall av onykterhet leda till avskedande, oavsett orsaken till drickandet. Det får värderas från fall till fall hur stor risk för skada som drickandet medför arbetsgivaren.

Rättspraxis

AD 2009 nr 22. En arbetstagare med kommunal anställning hade vid ett tillfälle dels druckit alkohol i samband med att han utförde sina arbetsuppgifter, dels vid arbetsdagens slut kört bil rattfull, iklädd jacka med kommunens kännetecken. Även bilen var märkt med kommunens kännetecken. Han hade en alkoholhalt på 1,2 promille i blodet. Trots att arbetstagaren hade arbetat hos arbetsgivaren under mycket lång tid, 44 år, samt att han tidigare hade utfört sina arbetsuppgifter utan några allvarligare anmärkningar, ansåg Arbetsdomstolen att beteendet var så pass grovt att det förelåg grund för avsked.

Tänk på

Det är svårt för en arbetsgivare att veta vad som kan anses som sjukdom eller misskötsamhet när det gäller alkohol. Om en arbetstagare dock grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt anställningsavtalet, så att det föreligger grund för avsked, så tar man inte hänsyn till om sjukdom har orsakat beteendet.

Lagrum

7 och 18 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...