I anställningsförordningen finns föreskrifter om arbetstagare som arbetar hos myndigheter under regeringen. Förordningen gäller dock inte lärare och amanuenser vid universitet och högskolor.

Frågor om anställning ska prövas av den myndighet där en person kan komma att bli eller är anställd, dock inte bland annat frågor om anställningens upphörande och frågor om bisyssla. Vid anställning ska myndigheten utöver skicklighet och förtjänst också beakta sådant som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål.

Om arbetsuppgifterna i en anställning ställer särskilda krav på den anställdes hälsotillstånd, får myndigheten meddela föreskrifter om att den som ska anställas för arbetsuppgifterna ska lämna läkarintyg. En myndighet som avser att anställa en arbetstagare ska på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid.

När det gäller en anställning som regeringen ska besluta om efter förslag eller anmälan från en myndighet eller dess chef, ska myndigheten informera om den lediga anställningen. Någon information behöver inte lämnas, om särskilda skäl talar mot det.

Lagrum

anställningsförordningen (1994:373)