Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring ska arbetsgivaren lämna ett intyg till arbetstagaren om hans eller hennes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma dennes rätt till arbetslöshetsersättning. Om det medför stora svårigheter för sökanden att skaffa ett intyg, får han eller hon styrka uppgifterna på något annat sätt. Arbetsgivaren ska på begäran utfärda intyget på en särskild blankett. Intyg och övriga uppgifter ska förvaras bland kassans handlingar. Arbetstagaren har alltid rätt att få ett arbetsgivarintyg, oavsett hur lång tid som har förflutit sedan anställningen upphörde.

Intyget ska bland annat innehålla uppgift om vilken tidsperiod arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren, anställningsform, arbetstidsmått, befattning, anledning till att anställningen upphör samt lön.

För att underlätta för arbetsgivaren har a-kassorna tagit fram en gemensam tjänst som gör det enkelt att snabbt fylla i arbetsgivarintyg.

Tänk på

Arbetsgivare är enligt lag skyldig att lämna ett arbetsgivarintyg till arbetstagaren. Arbetstagaren behöver arbetsgivarintyget när han eller hon söker arbetslöshetsersättning hos a-kassan när personen befinner sig mellan två arbeten.

Lagrum

47 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring