Innehåll

För att undvika att utländska arbetstagare utnyttjas med låga löner och dåliga arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad, har regeringen vidtagit åtgärder och lämnat förslag till förändringar av nuvarande regelverk. Syftet är att förbättra möjligheterna till god kompetens bland arbetskraftsinvandrare som inte redan finns i Sverige.

Den 1 juni 2022 trädde nya regler i kraft om arbetskraftsinvandring. Detta för att förhindra att arbetskraftsinvandrare utnyttjas samt till att behålla internationell kompetens. Bland annat införs ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige. Även ett krav på anställningsavtal införs för att beviljas arbetstillstånd. Detta för att motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas. Migrationsverket kan dessutom ålägga en arbetsgivare att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga. Ett försörjningsstöd införs vid anhöriginvandring kopplat till utländsk arbetskraft samt brottet organiserande av människosmuggling utvidgas så att även tillstånd som har utfärdats på grundval av osanna uppgifter omfattas.

Migrationsverket ska kontrollera och följa upp hur de nya bestämmelserna efterlevs.

Tänk på

För att få arbetstillstånd måste arbetstagaren ha en anställning och kunna visa ett anställningsavtal. Arbetstillståndet ska vara klart när arbetstagaren reser till Sverige.

Lagrum

Lag (2022:303) om ändring i utlänningslagen (2005:716) Lag (2022:304) om ändring i socialförsäkringsbalken Lag (2022:305) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Förordning (2022:306) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)