Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsledningsrätt

Definition

Med arbetsledningsrätt menas arbetsgivarens rätt att bestämma över hur verksamheten ska organiseras och bedrivas i förhållande till de anställda. Rätten att bestämma över de ekonomiska besluten, planerandet av produktionen och förhållandet till utomstående i dessa avseenden hör däremot till företagsledningsrätten.

Arbetsledningsrätten tar sikte på förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivarens bestämmanderätt gentemot arbetstagaren omfattar hur organisationen av verksamheten ska ske, vad som ska utföras och hur arbetet ska göras, arbetstidsfrågor, kontroll av det utförda arbetet samt rätten att utfärda arbetsorder och ordningsföreskrifter m.m.

Den som utövar arbetsledningsrätten gör det som företrädare för arbetsgivaren. Det kan vara verkställande direktören eller någon annan som enligt den interna beslutsordningen har givits rätt att fatta beslut å arbetsgivarens vägnar, såsom arbetsledare eller förman.

Bakgrund

Rätten att bestämma över arbetsledningen är i vissa avseenden av mycket gammalt datum. En utveckling skedde under den liberala epoken under 1800-talet. Arbetsledningsrätten har därefter successivt kommit att bli mer och mer betydelsefull och erkänd.

Arbetsgivaren arbetsledningsrätt slogs fast första gången i en övergripande överenskommelse på den privata sektorn mellan SAF och LO genom den s.k. decemberkompromissen 1906. Mot att arbetsgivarsidan erkände föreningsrätten godtog LO att arbetsgivaren hade rätt att leda och fördela arbetet och att fritt antaga och avskeda arbetare. Dessa regler infördes sedermera i kollektivavtalen på den privata sektorn och kom att sammanfattande benämnas § 32-befogenheterna efter den plats i SAF:s stadgar som bestämmelsen hade under en följd av år.

Rättspraxis

Arbetsgivarens bestämmanderätt kom att befästas i rättspraxis genom domar på 1930-talet i vilka Arbetsdomstolen slog fast att § 32-befogenheter utgjorde en allmän rättsgrundsats. Detta innebar att arbetsgivarens bestämmanderätt existerar även om det gällande kollektivavtalet inte uttryckligen innehåller regler om någon sådan bestämmanderätt.

Offentlig anställning

Arbetsgivarna på den offentliga sektorn har en liknande arbetsledningsrätt som dock i större utsträckning grundats på författningsbestämmelser, beroende på den särskilda karaktären hos offentlig verksamhet.

Begränsningar

Utvecklingen under de senaste decennierna har präglats av att arbetsledningsrätten begränsats såväl genom avtal som, och kanske främst, genom lagstiftning i olika avseenden. En rad begränsningar i arbetsledningsrätten följer således av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Som exempel kan nämnas anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Arbetsledningsrätten måste naturligtvis utövas inom de ramar som uppställs av avtal, lagar och god sed på arbetsmarknaden.

Uppstår det oenighet om innebörden av arbetsledningsrätten gäller som huvudregel att arbetsgivaren har rätt att bestämma om omfattningen av arbetsledningsrätten. Arbetsgivaren har s.k. tolkningsföreträde.

Denna allmänna rätt för arbetsgivaren att vid oenighet ensidigt besluta om arbetsledningen har inskränkts genom lagstiftning. Som exempel kan anges medbestämmandelagens regler om hur tvister om arbetsskyldigheten och lönetvister ska hanteras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...