Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetstagarinflytande

Arbetstagarsidan har genom lagstiftning fått olika sorters inflytande över hur verksamheten bedrivs. Den främsta lagen för sådant inflytande är medbestämmandelagen. Enligt medbestämmandelagen är förhandling en viktig form för arbetstagarinflytande. I övrigt är det inom arbetsrätten arbetsgivaren som utövar bestämmanderätten.

Rättspraxis

Arbetsdomstolen har intolkat bestämmanderätt i kollektivavtalen, även om rätten inte omnämns i avtalstexten (s.k. tyst reglering). Arbetstagarinflytandet enligt svensk rätt finns således reglerat i flera lagar, bland annat i medbestämmandelagen. Medinflytande eller medbestämmande är de vanliga svenska benämningarna på just arbetstagarinflytande. I internationella förhållanden är det termen arbetstagarinflytande som alltmer används.

Särskilt om europabolag

Vad gäller europabolag (även kallat SE-bolag), som är en enhetlig europeisk aktiebolagsform för gränsöverskridande verksamhet, fanns under lång tid olika åsikter mellan flera medlemsländer om hur arbetstagarinflytandet skulle ordnas. Direktivet (2001/86/EG) om arbetstagarinflytande har införlivats i svensk rätt genom lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag.

Genom lagen säkerställs att arbetstagare ges rätt till information och samråd i frågor som beslutas av ett europabolag. En grundläggande princip är att de rättigheter beträffande medinflytande, som arbetstagarna förvärvar före bildandet av ett europabolag, ska överföras till det bildade europabolaget.

Lagen reglerar inflytandet för arbetstagarna på i allt väsentligt samma sätt som gäller för inflytandet i europeiska företagsråd. Detta betyder i korthet att en förhandlingsdelegation ska bildas för arbetstagarna som ska förhandla med de företag som deltar i bildandet av europabolaget om ett avtal om arbetstagarinflytande. Träffas inget avtal träder vissa tilläggsregler i lagen (s.k. stupstocksregler) i kraft som innebär att ett arbetstagarråd ska bildas för information och samråd.

Enligt lagen om arbetstagarinflytande i europabolag får de deltagande bolagen eller europabolaget besluta om tystnadsplikt för ledamöter i förhandlingsdelegationen eller arbetstagarrådet samt för de experter som biträder dessa organ, om det är nödvändigt med hänsyn till bolagets bästa. Under samma förutsättning får europabolaget besluta om tystnadsplikt även för övriga arbetstagarrepresentanter som fullgör uppgifter inom ett informations- och samrådsförfarande enligt lagen.

Den som har fått information under tystnadsplikt får trots tystnadsplikten föra informationen vidare till andra ledamöter i samma förhandlingsdelegation eller arbetstagarråd och deras experter. Rätten att föra informationen vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om tystnadsplikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten även för mottagaren. (Motsvarande regler om tystnadsplikt finns enligt lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ.) Det finns även en lag om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

Lagrum

44 § medbestämmandelagen (1976:580)

lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativlagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...