Arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen upphör vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 69 år. Det föreligger därför en avgångsskyldighet vid 69 års ålder om arbetsgivaren önskar att anställningen ska upphöra vid denna tidpunkt.

Från och med 1 januari 2023 har alltså den så kallade LAS-åldersgränsen höjts till 69 år. Det innebär enligt ovan att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 69 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vidare att för en arbetstagare som har fyllt 69 år övergår inte en visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning. Reglerna om tidsbegränsad anställning gäller således därmed endast för visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete.

Tänk på

Från oktober 2022 tillämpas reglerna om särskild visstidsanställning i stället för allmän visstidsanställning med vissa övergångsregler.

Lagrum

32 a, 33, 33 a och 33 b §§ anställningsskyddslagen (1982:80)