Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Dåliga arbetsprestationer

Att en arbetstagare utför sitt arbete på ett sätt som jämförelsevis inte alls är lika bra som hans eller hennes kollegors arbete, kan i vissa fall leda till uppsägning på grund av personliga skäl. Så kan vara fallet om prestationerna väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt borde ha kunnat räkna med eller att arbetstagarens brister vållar arbetsgivaren påtagliga olägenheter.

Vid bedömande av om arbetsprestationer är tillräckligt dåliga för att uppsägning skulle kunna aktualiseras måste man även beakta arbetsgivarens krav på att först medvetandegöra den anställde (oftast genom en skriftlig varning eller erinran), att underlätta arbetet för den anställde, att eventuellt fortbilda den anställde och avslutningsvis ska arbetsgivaren även iaktta den omplaceringsskyldighet som denne har i en uppsägningssituation, för att om möjligt undvika uppsägning. Uppsägning ska nämligen alltid utgöra sista utvägen när ett problem uppkommer på arbetsplatsen. I och med den reformerade arbetsrätten ändras kraven på saklig grund för uppsägnig till sakliga skäl. Läs mer om det i artikeln Reformerad arbetsrätt och artikeln Sakliga skäl.

Arbetsdomstolen har i sina domar uttryckt att en arbetstagare kan förväntas ha den kunskap och skicklighet som krävs för anställningen och som arbetstagaren uppgivit och vidare är den anställde skyldig att göra sitt bästa.

Rättspraxis

I AD 1975 nr 68 hade arbetstagaren tagit för mycket tid i anspråk för att utföra vissa arbetsuppgifter. Man gjorde en bedömning av om tiden stod i rimlig proportion till arbetsuppgifternas omfattning och svårighetsgrad. Slutsatsen blev att uppsägning av den underpresterande arbetstagaren godtogs av Arbetsdomstolen.

Exempel

Ett bolag har upptäckt att en arbetstagare inte utför sina arbetsuppgifter på ett helt korrekt sätt. Bolaget kommer fram till att arbetstagaren uppvisar bristande kompetens och dåliga arbetsprestationer. Arbetsgivaren säger upp arbetstagaren.

Arbetstagaren menar att uppsägningen inte är sakligt grundad. Detta med anledning av att arbetsgivaren brustit i frågan om kompetensutveckling och i frågan om att tydliggöra för arbetstagaren vilka förbättringar som krävdes av henne. Eftersom arbetsgivaren inte gjort detta kan arbetsgivaren inte säga upp på grund av dåliga arbetsprestationer, menar arbetstagaren.

Det är viktigt, särskilt i situationer som dessa, att arbetsgivaren löpande håller utvecklingssamtal med arbetstagarna. Vidare skall arbetsgivaren göra vad som anses skäligt för att ge arbetstagarna den kunskap som behövs för utförandet av arbetsuppgifterna.

Det kan handla om att erbjuda kurser inom ett visst område. Det kan dock noteras att i den utsträckning en arbetstagares otillräckliga prestationsförmåga beror på brister i grundläggande utbildning, så kan det normalt inte anses åligga arbetsgivaren att erbjuda sådan utbildning.

Innan en uppsägning eventuellt kan tillgripas på grund av dåliga arbetsprestationer skall arbetsgivaren även vidta de åtgärder som är skäliga att kräva för att bereda arbetstagaren annat arbete hos sig. Med andra ord måste arbetsgivaren uppfylla sin omplaceringsskyldighet.

I vissa fall kan således dåliga arbetsprestationer leda till en uppsägning från arbetsgivarens sida som är sakligt grundad.

Tänk på

En arbetsgivare torde inte ha rätt att som saklig grund för uppsägning åberopa sådana brister som är övergående karaktär, såsom oerfarenhet. Likadant om den bristande prestationsförmågan är en följd av normalt åldrande, och inte leder till för stora konsekvenser.

I normalfallet utgör inte heller sjukdom som orsakar dåliga prestationer saklig grund för uppsägning av anställningsavtalet. Dessutom ska arbetsgivaren normalt tåla en viss inlärningsperiod hos den anställde när denne får nya arbetsuppgifter eller är nyanställd, eller är åter efter en längre ledighet eller sjukdom.