Definition

Med driftsenhet avses en del av företag som är belägen inom en byggnad eller avgränsat område. Tanken är inte att en driftsenhet ska kunna finnas på flera orter då utgångspunkten för lagstiftaren var att en driftsinskränkning inte skulle kunna få påverkan utanför orten.

Av praxis har det framkommit att det inte krävs viss storlek eller viss administration på driftsenheten utan Arbetsdomstolen ser framför allt på de strikt geografiska förhållandena, dvs. avgränsningen till byggnad eller inhägnat område. Endast i ett fall (AD 2006 nr 15) har Arbetsdomstolen tagit viss organisatorisk hänsyn, och det var i en speciell situation där en verksamhet under en tid flyttade ut i en lokal på andra sidan av gatan och senare flyttade en del av denna verksamhet tillbaka.

Avseende turordning vid uppsägning föreskriver anställningsskyddslagens 22 § att om arbetsgivaren bedriver verksamhet vid flera olika driftsenheter, fastställs en turordning för varje sådan enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad (distansarbete) medför dock inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet.

Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde på driftsenheten. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, ska inom en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga driftsenheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.

Rättspraxis

I AD 1988 nr 32 kom domstolen fram till att ett enmanskontor i arbetstagarens villa var att anse som en driftsenhet trots att det organisatoriskt var underställt ett distriktskontor på annan ort. Detta var dock före den lagändring som föreskriver att enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Utgången i det målet hade enligt nu gällande regler därför kunnat bli en annan.

Tänk på

Det finns inget uttryckligt krav på att en driftsenhet ska vara av viss storlek eller ha en särskilt utbyggd administration för att en arbetsplats ska anses som en driftsenhet.

Lagrum

22 och 29 § anställningsskyddslagen (1982:80)