Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Europakonventionen

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i dagligt tal Europakonventionen) är en överenskommelse mellan medlemsstater i Europarådet. Överenskommelsen ingicks 1950 och trädde i kraft i september 1953.

Bakgrunden till överenskommelsen var FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling 1948. FN-deklarationen hade vissa brister, exempelvis i fråga om internationell övervakning. Syftet med Europakonventionen var att instifta ett starkare och effektivare skydd för mänskliga rättigheter genom ett förpliktande internationellt instrument.

Sverige ratificerade konventionen 1952. Sedan 1995 är konventionen svensk lag.

Vad skyddas?

Europakonventionen skyddar vissa uppräknade rättigheter, varav kan nämnas rätten till liv, rätten att inte utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling, rätten att inte utsättas för slaveri eller tvångsarbete, rätten till personlig frihet, rätten till en rättvis domstolsprövning, rätten att inte dömas till straff utan lagstöd, rätten till respekt för privatliv, familjeliv, hem och korrespondens, rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet, rätten till yttrandefrihet, rätten till församlings- och föreningsfrihet och rätten att inte utsättas för diskriminering.

Europakonventionen har ett snävare tillämpningsområde än FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Deklarationen innehåller regler om vissa sociala rättigheter vilka saknas i Europakonventionen. Sociala rättigheter skyddas i stället i den Europeiska sociala stadgan.

Europakonventionen har under åren efter sin tillkomst kompletterats med ett antal tilläggsprotokoll varigenom vissa nya rättigheter har fått skydd.

Tillsyn

Övervakningen av Europakonventionen sker, förutom på politisk väg, i rättslig ordning genom Europadomstolen i Strasbourg.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...