Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Företrädesrätt

Definition

Företrädesrätt till anställning kan förekomma i två situationer. Det ena fallet gäller arbetstagare som förlorar sin anställning på grund av arbetsbrist. Sådana arbetstagare har företrädesrätt till återanställning. Det andra fallet gäller arbetstagare som är deltidsanställda och som önskar utöka sin arbetstid. De har företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.

Företrädesrätt till återanställning

Arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har enligt 25 § anställningsskyddslagen under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning. Detta gäller även arbetstagare som har anställts för begränsad tid och som på grund av arbetsbrist inte fått fortsatt anställning. Företrädesrätten gäller dock inte för en provanställd arbetstagare som efter provanställningen inte fått fortsatt anställning. Den gäller inte heller i en situation då företrädet till anställning i stället ges åt någon familjemedlem eller annan arbetstagare som enligt 1 § anställningsskyddslagen är undantagen från lagens tillämpning.

Företrädesrätten gäller anställning i den verksamhet där arbetstagaren tidigare var sysselsatt vid tidpunkten då anställningen upphörde.

Kvalifikationstid

En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer tolv månader under de senaste tre åren. När det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsonganställd arbetstagare krävs i stället en kvalifikationstid på sex månader under de senaste två åren. Den kvalifikationstid som krävs för företrädesrätt är enligt 3 § sista stycket anställningsskyddslagen redan uppnådd om arbetstagaren är anställd genom en återanställning till följd av företrädesrätt.

Tillräckliga kvalifikationer

Dessutom krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Kravet på tillräckliga kvalifikationer ska bedömas på samma sätt som vid arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid uppsägning och vid fastställande av turordning enligt 7 § respektive 22 § anställningsskyddslagen. Det innebär att arbetstagaren måste ha de allmänna kvalifikationer som krävs för arbetet.

Arbetsgivaren måste acceptera en viss inlärningsperiod på samma sätt som vid en nyrekrytering till den aktuella tjänsten. Däremot behöver arbetsgivaren inte godta att arbetstagaren måste utbildas till ny kompetens eller ny behörighet. Det är arbetsgivaren som bestämmer den kravspecifikation som ska gälla för den aktuella tjänsten och som ska ligga till grund för bedömningen om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivaren får naturligtvis inte uppställa krav för skens skull i syfte att kringgå arbetstagarens företrädesrätt. Är arbetsgivarens krav rimliga, relevanta och logiska ska de godtas.

Finns det anmärkningar mot arbetstagaren av personligt slag som hänför sig till den förra anställningen eller till tiden därefter kan de vägas in vid bedömningen av om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Företrädesrätten kan även förbigås på grund av personliga skäl hos den före detta anställda, t.ex. illojala handlingar. Det krävs dock i så fall att arbetsgivaren kan bevisa att det föreligger sådana skäl av tillräcklig styrka.

Giltighetstid

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt uppsägningen skedde eller besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket anställningsskyddslagen om att tidsbegränsad anställning kommer att upphöra. Därefter gäller företrädesrätten under tiden fram till anställningens upphörande och sedan under nio månader.

Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten från tidpunkten för motsvarande besked i 15 § andra stycket anställningsskyddslagen eller då det skulle ha lämnats och till dess nio månader förflutit från den nya säsongens början. Har det under dessa tidsperioder skett en övergång av verksamhet gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren.

Endast vid nyanställning

Företrädesrätten blir endast aktuell då arbetsgivaren ska nyanställa. Företrädesrätten gäller alltså inte vid internrekrytering eller omorganisationer. Reglerna om företrädesrätt påverkar inte heller arbetsgivarens rätt att bestämma om han ska nyanställa över huvud taget eller om han ska tillgodose sitt behov av arbetskraft genom att anlita bemanningsföretag, låna in personal från andra företag, anlita entreprenörer, köpa konsulttjänster etc.

Arbetsgivaren är med andra ord inte skyldig att ta till vara på uppkomna arbetstillfällen för att bereda sysselsättning åt en uppsagd arbetstagare som har företrädesrätt. Det är därför inget som hindrar att arbetsgivaren väntar med att nyanställa under den tid som företrädesrätten gäller eller att under den tiden tillgodose sitt arbetskraftsbehov på annat sätt än genom anställning.

Företrädesrätten gäller inom den driftsenhet och inom det kollektivavtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. Finns flera driftenheter på samma ort kan den fackliga organisationen inom sitt avtalsområde begära att företrädesrätten ska gälla samtliga driftsenheter på orten.

Turordning

Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning bestäms enligt 26 § anställningsskyddslagen turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde (med reservation för vad diskrimineringslagens förbud mot åldersdiskriminering kan medföra vid tillämpning av den regeln; frågan är ej rättsligt prövad). Vid beräkning av anställningstid gäller sedvanliga regler inklusive reglerna i 3 § anställningsskyddslagen.

Fackliga förhandlingar

En arbetsgivare som avser att anställa en arbetstagare när någon annan har företrädesrätt till återanställning ska enligt 32 § anställningsskyddslagen först förhandla med den berörda fackliga organisationen som han eller hon har kollektivavtal med eller, om kollektivavtal saknas, med andra berörda fackliga organisationer på det sätt som sägs i 11-14 §§ medbestämmandelagen. Detta gäller också när arbetsgivaren avser att välja bland dem som har företrädesrätt till återanställning.

Har arbetsgivaren i det skriftliga uppsägningsbeskedet enligt 8 § anställningsskyddslagen eller i beskedet till tidsbegränsat anställda enligt 16 § anställningsskyddslagen krävt anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande måste enligt 27 § anställningsskyddslagen arbetstagaren anmäla anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren innan företrädesrätten kan göras gällande.

Tillträde

En arbetstagare som antar ett erbjudande om återanställning behöver inte tillträda anställningen förrän efter skälig tid. Detta får bedömas med hänsyn till hur starkt arbetsgivarens intresse är att snabbt kunna besätta den aktuella tjänsten. Hänsyn ska också tas till om arbetstagaren behöver en övergångsperiod, t.ex. på grund av en uppsägningstid i en annan anställning som han ska lämna.

Om arbetstagaren håller fast vid krav på ett oskäligt rådrum eller faktiskt inte tillträder anställningen inom rimlig tid får han eller hon anses ha avvisat erbjudandet med den konsekvensen att företrädesrätten förfaller. Detsamma gäller om arbetstagaren direkt avvisar ett erbjudande om återanställning som han eller hon skäligen borde ha godtagit.

Arbetstagaren kan inte välja mellan olika godtagbara anställningar eller vänta på bättre erbjudanden längre fram. Däremot kan han eller hon avvisa ett erbjudande som framstår som oskäligt med tanke på yrkeskvalifikationer, erbjuden lön och andra anställningsvillkor i den nya anställningen. En arbetstagare som innan uppsägningen haft en längre tillsvidareanställning hos arbetsgivaren skulle också kunna ha rätt att avvisa ett erbjudande om en kortare tidsbegränsad anställning på någon eller några månader.

Skadestånd

Om arbetsgivaren bryter mot företrädesrätten har arbetstagaren rätt till skadestånd enligt 38 och 39 §§ anställningsskyddslagen. Däremot har arbetstagaren inte rätt att få anställningen.

Över 68 år

Arbetstagare som fyllt 68 år har enligt 33 b § anställningsskyddslagen inte företrädesrätt enligt 22, 23, 25 eller 25 a §.

Från och med 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vidare att för en arbetstagare som har fyllt 68 år övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning enligt 33 d § anställningsskyddslagen. Reglerna om tidsbegränsad anställning gäller endast för allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. Det innebär att den tidigare regeln om tidsbegränsad anställning för den som fyllt 67 år försvann den 1 januari 2020.

Från den 1 januari 2023 höjs LAS-åldern ytterligare till 69 år.

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

En deltidsanställd arbetstagare har under vissa förutsättningar företräde till anställning med högre sysselsättningsgrad dock högst heltid. Detta förutsätter enligt 25 a § anställningsskyddslagen att arbetstagaren anmält till arbetsgivaren att han vill ha en sådan anställning. Företrädesrätten gäller endast när arbetsgivaren tänker nyanställa. Arbetstagaren har alltså inte någon automatisk rätt att gå upp i sysselsättningsgrad. Företrädesrätt för deltidsanställa till ökad arbetstid gäller inte heller vid omorganisationer eller omplaceringar.

Som ytterligare förutsättning för deltidsanställdas företrädesrätt gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft faktiskt tillgodoses genom att den deltidanställde får en anställning med högre sysselsättningsgrad. Det krävs alltså att arbetsgivarens behov av ytterligare arbetskraft med viss arbetstidsförläggning blir löst om den deltidsanställde får en utökad arbetstid.

Tillräckliga kvalifikationer

Därutöver krävs att den deltidanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Kravet på tillräckliga kvalifikationer har samma innebörd som när detta krav ställs i andra sammanhang i anställningsskyddslagen t.ex. vid företrädesrätt till återanställning (se ovan) och vid omplacering i en uppsägningssituation. Arbetstagaren ska alltså ha de allmänna kvalifikationer som krävs men arbetsgivaren måste acceptera en inlärningsperiod, ungefär som vid en nyrekrytering.

Villkor

Företrädesrätten för deltidsanställd gäller inom hela den driftsenhet där han eller hon arbetar. Den är inte begränsad till arbetsuppgifter inom något visst kollektivavtalsområde. Den deltidanställdes företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad gäller framför den företrädesrätt till återanställning som tidigare anställda kan ha (se ovan). Företrädesrätten gäller dock inte mot den som har rätt till omplacering vid uppsägning enligt 7 § anställningsskyddslagen. Om flera arbetstagare har företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

Fackliga förhandlingar

En arbetsgivare som avser att anställa en arbetstagare när någon annan har företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad ska enligt 32 § anställningsskyddslagen först förhandla med den berörda fackliga organisationen som han eller hon har kollektivavtal med eller, om kollektivavtal saknas, med andra berörda fackliga organisationer på det sätt som sägs i 11-14 §§ medbestämmandelagen. Detta gäller också när arbetsgivaren avser att välja bland dem som har företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.

Skadestånd

Om arbetsgivaren bryter mot företrädesrätten har arbetstagaren rätt till skadestånd enligt 38 och 39 §§ anställningsskyddslagen. Däremot har arbetstagaren inte rätt att få anställningen.

Över 68 år

Arbetstagare som fyllt 68 år har enligt 33 b § anställningsskyddslagen inte någon företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad.

Exempel

Företaget Alvis har den senaste tiden gått allt sämre. Någon förbättring finns inte i sikte. Ledningen inser att personal måste sägas upp. Emma som har varit anställd i två år i följd blir mycket besviken när hon tvingas sluta. Ett halvår efter uppsägningen blir en tjänst ledig och Emma får förhoppningar. Dock avser den nya tjänsten placering en annan driftsenhet än den hon tidigare arbetade vid och hon erbjuds ej anställning. Hon undrar vad som gäller.

Företrädesrätt till återanställning gäller enbart personer som har sagts på grund av arbetsbrist eller som varit tidsbegränsat anställd och på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. Företrädesrätten gäller vidare enbart de som har varit anställda hos arbetsgivaren under längre tid än tolv månader under de senaste tre åren, och vad gäller säsongsanställda mer än sex månader under de senaste två åren. Företrädesrätten gäller från det att den anmälts till arbetsgivaren. Den gäller vid den driftsenhet och inom det kollektivavtalsområde inom vilket personen tidigare var sysselsatt.

Tiden som företrädesrätten gäller uppgår till nio månader efter anställningens upphörande, alternativt vid säsonganställning nio månader från den nya säsongens början. Ett krav för att företrädesrätten ska vara tillämpbar är att sökanden ska besitta tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. Dock har arbetstagaren rätt till en inskolningsperiod.

Tänk på

Företrädesrätt till återanställning och till en anställning med högre sysselsättningsgrad gäller endast i samband med att arbetsgivaren tänker nyanställa.

Lagrum

7, 8, 16, 25-27, 32, 33, 38 och 39 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)