Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Frilansmedarbetare

Att frilansmedarbeta (frilansa) innebär att som uppdragstagare vid behov tjänstgöra för visst företag eller viss arbetsgivare. En frilansmedarbetare (frilans) är normalt sett inte att anse som anställd. Frilans är vanligt bland annat inom medieområdet då medierna vill tillförsäkra sig en möjlighet till en bred nyhetsinsamling. Journalister skriver då artiklar och reportage och säljer dessa vidare till olika nyhetsmedium.

Det kan också röra sig om långsiktiga uppdrag på frilansbasis. Det finns inom de områden som frilans är vanligast förekommande avtal mellan arbetsmarknadens parter som tydligt reglerar vad som gäller.

Den som frilansar är oftast inte att anse som arbetstagare utan som uppdragstagare. Det är viktigt att beställaren av tjänsten redan vid första mötet eller vid första uppdraget tydligt klargör att det inte rör sig om någon anställning utan om uppdrag vid behov. Man ska dock ha i minnet att det är de allmänna reglerna kring arbetstagarbegreppet som avgör om ett visst avtal ska anses vara ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal och inte enbart avtalets rubricering.

Eftersom frilansande arbetare inte normalt sett är att anse som anställda är anställningsskyddslagen inte tillämplig. Detta ger vid handen att den ersättning som uppdragstagaren erhåller inte är att betrakta som lön, utan som arvode. Normalt innehar frilansare F-skattsedel och svarar då själva för inbetalning av socialavgifter och källskatt till Skatteverket.

Rättspraxis

I AD 1994 nr 104 fann Arbetsdomstolen att en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en dagstidning som recensent av TV- program intagit en ställning som uppdragstagare och inte som anställd. Det kollektivavtal, benämnt Frilansavtal, som avtalsparterna enats om ansågs ge uttryck för den praxis som rådde inom branschen. Frilansavtalet har därför enligt Arbetsdomstolens uppfattning en avsevärd betydelse vid bestämmandet av den rättsliga karaktären av förhållandet mellan skribenten och tidningen.

Tänk på

Var tydlig vid första uppdraget. Utforma tydliga avtal avseende frilansarbetet. Begär uppgift om F-skattsedel.

Se även

arbetstagare