Innehåll

Definition

Enligt många kollektivavtal inom byggnadsbranschen har den avtalsslutande fackliga organisationen rätt till ersättning för granskning av utbetalda löner som organisationen gör. Denna kollektivavtalsreglerade rätt till ersättning kallas granskningsarvode och har gamla anor inom byggnadsbranschen.

Ersättningen är normalt bestämd med hjälp av en procentsats. I vissa fall beräknas arvodet på den totala lönesumman vid företaget eller arbetsplatsen. Arbetsgivaren betalar sedan in beloppet till den fackliga organisation med vilken arbetsgivaren är bunden av det kollektivavtal som reglerar granskningsarvodet. I andra fall görs ett löneavdrag från var och en av de anställdas löner som betalas in till arbetstagarorganisationen.

Frågan om rätten för en arbetsgivare att göra löneavdrag motsvarande granskningsarvode har prövats flera gånger av Arbetsdomstolen. Bakgrunden har varit skyddet för föreningsrätten. Om arbetsgivaren gör avdrag från lönen för anställda som är medlemmar i en arbetstagarorganisation för granskning av lönerna som utförs av en annan, avtalsbunden facklig organisation, har detta av Arbetsdomstolen objektivt sett ansetts utgöra en kränkning av dessa arbetstagares föreningsrätt.

Ett avdrag från exempelvis syndikalistiskt organiserade arbetstagares löner för lönegranskning som den etablerade, avtalsbundna fackliga organisationen gör innefattar således typiskt sett en föreningsrättskränkning. Denna ståndpunkt grundas på att avdraget kan påverka medlemmarna den syndikalistiska organisationen i deras val vilken organisation de vill tillhöra. Avdraget kan därmed vara ägnat att förmå dem att lämna sin organisation.

Om avdraget däremot görs från en oorganiserad arbetstagares lön är detta dock ingen föreningsrättskränkning enligt Arbetsdomstolens praxis.

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (europakonventionen) innehåller, till skillnad från medbestämmandelagen, regler som i viss utsträckning ger skydd för den som vill stå utanför den organiserade arbetsmarknaden, den s.k. negativa föreningsrätten. Europadomstolen har i en dom förklarat att avdrag från oorganiserades löner motsvarande granskningsarvode strider mot det skydd för äganderätten som konventionen innehåller.