Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Gymnasial lärlingsanställning

Definition

Sedan den 1 juli 2014 finns ytterligare ett undantag från anställningsskyddslagens tillämpningsområde, nämligen undantaget vad gäller gymnasial lärlingsanställning. Tack vare lärlingsanställningar kan elever få yrkespraktik under sin gymnasiala utbildning. Det underlättar för arbetsgivare att anställa eftersom anställningsskyddslagen inte gäller för dessa lärlingar.

Den tillämpliga lagen är lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning. I denna lag regleras vad som gäller just avseende sådana tidsbegränsade anställningar som träffas inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet. Sådan anställning får ingås mellan en elev som genomgår en sådan gymnasial lärlingsutbildning som avses i 16 kap. 11 § skollagen (2010:800), och den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av en sådan utbildning enligt ett utbildningskontrakt som anges i 16 kap. 11 a § skollagen.

Det ska vidare noteras att det i semesterlagen (1977:480) finns särskilda bestämmelser om semester för arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning.

Ett avtal om gymnasial lärlingsanställning ska ingås och får avse hela eller en del av tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet i den gymnasiala lärlingsutbildningen. I likhet med reglerna i anställningsskyddslagen ska arbetsgivaren senast en månad efter det att arbetstagaren har påbörjat sin anställning lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen,

 2. att anställningen avser en gymnasial lärlingsanställning och en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter,

 3. anställningens slutdag eller förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra,

 4. begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut,

 5. längden på arbetstagarens betalda semester, att semesterledighet ska avtalas särskilt och vad som gäller i fråga om semesterersättning för semesterlön som tjänats in men inte tagits ut,

 6. längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka, och

 7. tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

De uppgifter om förutsättningarna för anställningens upphörande som avses i andra stycket 3 samt uppgifter som avses i andra stycket 4-6 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till annan författning, kollektivavtal eller utbildningskontrakt som reglerar dessa frågor.

Den skriftliga informationsplikten gäller även om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren har eller skulle ha informerat om enligt ovan.

Lagen reglerar vidare att anställningen upphör när det arbetsplatsförlagda lärandet enligt utbildningskontraktet avslutas. Det ska emellertid noteras att anställningen upphör före det om

 1. den löper ut enligt avtalet om gymnasial lärlingsanställning,

 2. en part frånträder utbildningskontraktet i enlighet med villkoren i det, eller

 3. en part frånträder anställningen, men inte utbildningskontraktet, i en situation där utbildningskontraktet kan frånträdas i enlighet med villkoren i det.

En arbetsgivare kan även enligt lagen bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren. Skadeståndet kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer och för den kränkning som inträffat. De situationer som kan föranleda skadestånd är om arbetsgivaren

 1. avbryter den gymnasiala lärlingsanställningen i förtid, eller

 2. bryter mot skyldigheten att lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt lagen.

Det ska dock notas att om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort, samt att det finns särskilda preskriptionsfrister enligt lagen. En arbetstagare som vill kräva skadestånd ska väcka talan inom sex månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Om inte talan väcks inom den tiden, har arbetstagaren förlorat sin talan.

Tänk på

Om eleven däremot utför arbete under skollov eller efter det att lärlingsavtalet upphört kan en anställning enligt anställningsskyddslagen anses ha uppkommit.

Lagrum

lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning

semesterlagen (1977:480)