Innehåll

På en arbetsplats kan det förekomma att arbetsgivaren erbjuder eller kräver hälsoundersökning. Erbjudanden om hälsoundersökning är frivilliga att antaga för arbetstagaren. Detta kan till exempel ske genom att en arbetstagare erbjuds hälsoundersökning hos företagshälsovården vartannat år.

Krav på hälsoundersökning kan normalt inte förekomma om det inte föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. Så kan till exempel vara fallet för piloter eller flygledare, där det krävs att de är friska utan något fysiskt hinder vilket skulle kunna påverka deras arbete och därmed andra människors hälsa och eventuellt utsättande för livsfara.

Periodiska hälsoundersökningar

Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter en särskild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att regelbundet genomgå hälsoundersökningar som är nödvändiga för bedömning av huruvida arbetstagaren har sådana brister i sitt hälsotillstånd.

Första stycket gäller bara för arbetstagare som enligt kollektivavtal eller föreskrifter av regeringen är skyldiga att genomgå hälsoundersökningarna. Kollektivavtalet får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet. Föreskrifterna får bara avse arbetstagare hos myndigheterna under regeringen.

Om det i en annan lag eller i en förordning, som har meddelats med stöd av en lag, finns föreskrifter som avviker från första eller andra stycket gäller de föreskrifterna.

En arbetsgivare kan enligt förpliktelse i enskilt anställningsavtal eller i kollektivavtal kräva att arbetstagare genomgår hälsoundersökning. Redan i samband med anställningsintervju bör arbetsgivaren upplysa den arbetssökande om att det uppställs krav på hälsoundersökning för att erhålla en anställning, samt eventuellt även under anställningen. Om arbetsgivaren inte avtalar om det kan denne inte i efterhand påtvinga en arbetstagare att genomgå hälsoundersökning om det inte krävs med hänsyn till arbetets särskilda beskaffenhet.

Om det finns en etablerad och avtalad policy angående hälsoundersökningar på arbetsplatsen och arbetstagarna är medvetna om den policyn, skulle eventuellt en arbetstagares vägran att följa policyn efter uppmaning därom samt begäran från arbetsgivaren att arbetstagaren ska vidta rättelse, ytterst kunna leda till uppsägning på grund av personliga skäl, åtminstone vid upprepade förseelser.

En annan typ av hälsoundersökning är drogtester av olika slag.

Lagrum

30 § lag (1994:260) om offentlig anställning