Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Hälsoundersökning

På en arbetsplats kan det förekomma att arbetsgivaren erbjuder eller kräver hälsoundersökning. Erbjudanden om hälsoundersökning är frivilliga att antaga för arbetstagaren. Detta kan till exempel ske genom att en arbetstagare erbjuds hälsoundersökning hos företagshälsovården vartannat år.

Krav på hälsoundersökning kan normalt inte förekomma om det inte föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. Så kan till exempel vara fallet för piloter eller flygledare, där det krävs att de är friska utan något fysiskt hinder vilket skulle kunna påverka deras arbete och därmed andra människors hälsa och eventuellt utsättande för livsfara.

Periodiska hälsoundersökningar

Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter en särskild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att regelbundet genomgå hälsoundersökningar som är nödvändiga för bedömning av huruvida arbetstagaren har sådana brister i sitt hälsotillstånd.

Första stycket gäller bara för arbetstagare som enligt kollektivavtal eller föreskrifter av regeringen är skyldiga att genomgå hälsoundersökningarna. Kollektivavtalet får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet. Föreskrifterna får bara avse arbetstagare hos myndigheterna under regeringen.

Om det i en annan lag eller i en förordning, som har meddelats med stöd av en lag, finns föreskrifter som avviker från första eller andra stycket gäller de föreskrifterna.

En arbetsgivare kan enligt förpliktelse i enskilt anställningsavtal eller i kollektivavtal kräva att arbetstagare genomgår hälsoundersökning. Redan i samband med anställningsintervju bör arbetsgivaren upplysa den arbetssökande om att det uppställs krav på hälsoundersökning för att erhålla en anställning, samt eventuellt även under anställningen. Om arbetsgivaren inte avtalar om det kan denne inte i efterhand påtvinga en arbetstagare att genomgå hälsoundersökning om det inte krävs med hänsyn till arbetets särskilda beskaffenhet.

Om det finns en etablerad och avtalad policy angående hälsoundersökningar på arbetsplatsen och arbetstagarna är medvetna om den policyn, skulle eventuellt en arbetstagares vägran att följa policyn efter uppmaning därom samt begäran från arbetsgivaren att arbetstagaren ska vidta rättelse, ytterst kunna leda till uppsägning på grund av personliga skäl, åtminstone vid upprepade förseelser.

En annan typ av hälsoundersökning är drogtester av olika slag.

Lagrum

30 § lag (1994:260) om offentlig anställning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...