Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Hängavtal

Kollektivavtalet utgör vid sidan av lagstiftningen den främsta metoden för att tillskapa generella regler för arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer.

I medbestämmandelagen anges vad som menas med kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan förhandlingsberättigade parter (arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer) om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Medbestämmandelagens definition av ett kollektivavtal tillåter att en arbetsgivare kan träffa ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation. Lagen kräver således inte att arbetsgivaren ska vara medlem i en arbetsgivarorganisation. Även en oorganiserad arbetsgivare kan således teckna kollektivavtal. Ett sådant kollektivavtal brukar kallas hängavtal. Ibland benämns det även direktavtal.

Innehåll

Normalt är ett hängavtal kortfattat och innehåller endast en utfästelse av arbetsgivaren gentemot den fackliga organisationen att tilllämpa det i branschen gällande kollektivavtalet (branschavtalet) på de berörda arbetstagarna i sin verksamhet. Arbetsgivaren lovar så att säga att ”hänga på” branschavtalet. Ibland kan emellertid hängavtalet innehålla speciella regler utöver dem som finns i branschavtalet. Inom byggbranschen har det varit vanligt att hängavtalen också innehållit en organisationsklausul.

Innebörd

En arbetsgivare som träffat ett hängavtal är kollektivavtalsbunden i lagstiftningens mening. Detta betyder att olika lagregler, som för sin giltighet förutsätter att det finns ett kollektivavtal, är tillämpliga på arbetsgivaren. Ett exempel på sådana lagregler är 11 § medbestämmandelagen och bestämmelserna i förtroendemannalagen, dvs. den lag som reglerar rätten för fackliga förtroendemän att vara lediga från sitt arbete för att arbeta fackligt.

Kollektivavtalsbundenheten innebär vidare att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig mot den fackliga organisationen om han bryter mot någon bestämmelse i branschavtalet. I och med att hängavtalet träffats inträder också fredsplikt i enlighet med reglerna i medbestämmandelagen. Den viktigaste följden av detta är att varken arbetsgivaren eller den fackliga organisationen kan utlösa stridsåtgärder om syftet är att åstadkomma ändring i gällande avtal.

Giltighetstid

Giltighetstiden för ett hängavtal kan bestämmas på olika sätt. Antingen löper hängavtalet med en egen giltighetstid eller också, vilket är vanligare, är hängavtalets giltighetstid kopplad till branschavtalets.

Lagrum

23 § medbestämmandelagen (1976:580)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...