Ändringarna i LAS trädde i kraft den 29 juni 2022. För anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller 6 c-6 e §§ i den äldre lydelsen. Om ett anställningsavtal har ingåtts före ikraftträdandet ska arbetsgivaren dock på begäran av arbetstagaren lämna kompletterande information enligt bestämmelserna i 6 c-6 e §§ i den nya lydelsen.

Information till arbetstagaren

En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats,

 2. en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel,

 3. om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt

 4. a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

 5. b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och om anställningen avser särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete,

 6. c) vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen,

 7. begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut,

 8. längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt,

 9. vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande fall,

 10. minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i förekommande fall a) att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar, b) regler för skiftbyte,

 11. i fråga om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och adress,

 12. uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall,

 13. längden på arbetstagarens betalda semester,

 14. de bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet,

 15. att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren, och

 16. tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Information avseende punkterna 1-7 ska lämnas så snart som möjligt och senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Information enligt punkt 3 b ska oavsett anställningstidens längd lämnas i samband med att anställningen ingås när anställningen avser särskild visstidsanställning. Information enligt punkt 8 ska lämnas så snart informationen är känd. Information enligt punkterna 9-13 ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Vissa uppgifter får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar de frågorna. Det gäller uppgifterna i punkterna 3a och 3 b i fråga om förutsättningar för anställningens upphörande, punkt 5 i fråga om uppgifter om längd på en normal arbetsdag eller arbetsvecka, och punkterna 3 c, 4, 6, 7 b och 9-12.

Utlandstjänstgöring

Om en arbetstagare sänds utomlands för att arbeta längre än fyra på varandra följande veckor ska arbetsgivaren före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt 6 c §, om det inte redan har skett. Informationen ska enligt reglerna som trädde i kraft den 29 juni 2022 vara mer detaljerad än vad som krävdes tidigare.