Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Information om anställningsvillkor

Arbetsgivaren ska skriftligen informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen. Denna information ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta hos arbetsgivaren (6 c § första stycket lagen om anställningsskydd). Är anställningstiden kortare än tre veckor gäller inte denna informationsskyldighet. Anställningstiden räknas från tillträdesdagen.

Denna regel har sin grund i EU-direktivet 91/533/EEG om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Kravet på skriftlig form är uppfyllt om arbetsgivaren lämnar informationen i ett skriftligt anställningsavtal, ett anställningsbevis, en anställningsbekräftelse eller annan liknande skriftlig handling.

Informationens innehåll

Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Enligt 6 c § andra stycket anställningsskyddslagen ska informationen åtminstone innehålla uppgifter om de villkor som räknas upp i sex olika punkter i lagen. De uppräknade villkoren är inte uttömmande. Finns det andra villkor som är väsentliga för anställningen ska de också anges.

Informationen ska enligt punkt ett innehålla uppgift om arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag och var arbetsplatsen är belägen.

I punkt två sägs att informationen ska innehålla en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens uppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

Enligt den tredje punkten ska information lämnas om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning. Vid tillsvidareanställning ska anges de uppsägningstider som gäller. Är det fråga om en tidsbegränsad anställning ska uppgift lämnas om anställningens slutdag eller vad som gäller för att anställningen ska upphöra, t.ex. om det finns en uppsägningsklausul i det tidsbegränsade anställningsavtalet. Vid provanställning ska informationen omfatta prövotidens längd.

Den fjärde punkten innebär att information ska lämnas om begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lön ska betalas ut.

Av punkt fem framgår att informationen ska innehålla uppgifter om längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

Enligt punkt sex ska uppgift i förekommande fall lämnas om vilket kollektivavtal som är tillämpligt för arbetstagaren. Denna information ska lämnas till de arbetstagare som är medlemmar i den fackliga organisation som träffat kollektivavtalet och som därmed är bundna av avtalet. Arbetsgivaren tillämpar normalt kollektivavtalet även för arbetstagare som inte är medlemmar i den fackliga organisationen. Informationen bör då lämnas också till dessa arbetstagare.

En del av de anställningsvillkor som arbetsgivaren ska lämna information om kan framgå av lagstiftning eller kollektivavtal. Det räcker då enligt 6 c § tredje stycket anställningsskyddslagen att arbetsgivaren hänvisar till den lag eller det kollektivavtal som reglerar dessa villkor.

Stationering utomlands

Då arbetstagare stationeras utomlands ska enligt 6 d § anställningsskyddslagen arbetsgivaren före avresan lämna skriftlig information om villkoren. Detta gäller om utlandsstationeringen är tänkt att pågå mer än en månad. Till att börja med ska informationen innehålla sådana uppgifter som ovan nämnts. Dessa ska lämnas till arbetstagaren enligt 6 c § anställningsskyddslagen, om uppgifterna inte redan har lämnats.

Därutöver ska information åtminstone lämnas om anställningstiden utomlands, den valuta som lönen ska betalas i, eventuella kontantersättningar och naturaförmåner tillföljd av utstationeringen samt eventuella villkor för hemresan. Dessutom ska information lämnas om de villkor som enligt 8 § utstationeringslagen kan bli tillämpliga i det land där arbetet ska utföras när det gäller utstationering till annat land inom EES-området (EU-länderna och Norge, Island och Liechtenstein).

Information om ändring av villkoren

Det är vanligt att anställningsvillkoren ändras efter hand, t.ex. när det gäller löneförmåner. Om anställningsvillkoren ändras på någon av de punkter som arbetsgivaren enligt vad ovan sagts är skyldig att lämna information om ska han eller hon lämna ny skriftlig information om ändringen inom en månad. Detta gäller endast sådana ändringar som arbetsgivaren själv beslutat eller som sker genom en överenskommelse med arbetstagaren. Arbetsgivaren behöver alltså inte informera om ändringar i lagstiftning eller kollektivavtal som påverkar anställningsvillkoren (6 e § lagen om anställningsskydd).

Information om lediga anställningar

Arbetsgivaren ska inte bara informera om anställningsvillkoren. I vissa fall ska han eller hon också lämna information om lediga anställningar. Enligt 6 f § anställningsskyddslagen ska arbetsgivaren informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Det räcker med att informationen hålls allmänt tillgänglig. Den kan lämnas på anslagstavlor, i interna informationsblad, i personaltidning eller på intranät. Informationen behöver alltså inte lämnas till arbetstagaren personligen.

Om arbetsgivaren bryter mot reglerna att informera arbetstagaren om anställningsvillkoren kan det medföra skadestånd. Anställningsavtalet påverkas dock inte utan gäller oberoende av om informationsskyldigheten är uppfylld.

Kollektivavtal

Det är möjligt att komma överens om avvikelser från informationsreglerna i 6 c-6 e §§ anställningsskyddslagen genom centrala kollektivavtal. Sådana avvikelser får dock inte innebära mindre förmånliga regler för arbetstagarna än vad som sägs i det ovan nämnda direktivet 91/533/EEG (2 § fjärde stycket lagen om anställningsskydd).

Övergångsregler

Informationsreglerna i 6 c-6 e §§ anställningsskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Dessa regler gäller för anställningsavtal som ingås från och med det datumet. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2006 ska bestämmelserna i den numera upphävda 6 a § anställningsskyddslagen tillämpas i stället för bestämmelserna i 6 c-6 e §§.

Arbetsgivarens informationsskyldighet i den tidigare gällande 6 a § var något mer än begränsad än vad som gäller enligt de nya reglerna. Enligt bestämmelserna i 6 a § ska arbetsgivaren informera arbetstagaren på sju olika punkter enligt följande.

Informationen ska enligt punkt ett innehålla uppgifter om arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag och var arbetsplatsen är belägen.

I punkt två sägs att information ska lämnas om arbetstagarens arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. Det är tillräckligt att informationen omfattar något av dessa alternativ.

Enligt den tredje punkten ska information lämnas om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning. Vid tillsvidareanställning ska anges de uppsägningstider som gäller. Är det fråga om en tidsbegränsad anställning ska uppgift lämnas om anställningens slutdag eller vad som gäller för att anställningen ska upphöra, t.ex. om det finns en uppsägningsklausul i det tidsbegränsade anställningsavtalet. Vid provanställning ska informationen omfatta prövotidens längd.

Den fjärde punkten innebär att information ska lämnas om begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lön ska betalas ut.

Av punkt fem framgår att informationen ska innehålla uppgifter om längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

Enligt punkt sex ska uppgift i förekommande fall lämnas om vilket kollektivavtal som är tillämpligt för arbetstagaren. Denna information ska lämnas till de arbetstagare som är medlemmar i den fackliga organisation som träffat kollektivavtalet och som därmed är bundna av avtalet. Arbetsgivaren tillämpar normalt kollektivavtalet även för arbetstagare som inte är medlemmar i den fackliga organisationen. Informationen bör då lämnas också till dessa arbetstagare.

I punkt sju sägs slutligen att information ska ges om villkoren för arbetstagares stationering utomlands om stationeringen ska pågå längre tid än en månad.

En del av de anställningsvillkor som arbetsgivaren ska lämna information om kan framgå av lagstiftning eller kollektivavtal. Det räcker då att arbetsgivaren hänvisar till den lag eller det kollektivavtal som reglerar dessa villkor.

Det är vanligt att anställningsvillkoren ändras efter hand, t.ex. när det gäller löneförmåner. Om anställningsvillkoren ändras på någon av de punkter som arbetsgivaren enligt 6 a § är skyldig att lämna information om ska han eller hon lämna ny skriftlig information om ändringen inom en månad. Detta gäller endast sådana ändringar som arbetsgivaren själv beslutat eller som sker genom en överenskommelse med arbetstagaren. Arbetsgivaren behöver alltså inte informera om ändringar i lagstiftning eller kollektivavtal som påverkar anställningsvillkoren.

Tänk på

Ett giltigt anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. En skriftlig information ska dock lämnas inom en månad från det att arbetet påbörjades.

Lagrum

6 c-e §§ och 2 § fjärde stycket anställningsskyddslagen (1982:80)

8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare