En så kallad vårdskada är en skada som en person har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada eller risk för en vårdskada ska utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genom en så kallad Lex Maria-anmälan. Det är endast vid allvarliga vårdskador som en Lex Maria-anmälan behöver göras. Dock ska alla vårdskador utredas av vårdgivaren.

Tänk på

Att anmäla missförhållanden inom vård och omsorg utgör inget brott mot lojalitetsplikten. Snarare är det illojalt att inte anmäla vanvård när det är befogat.

Lagrum

3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

Se även

Lex Sarah