Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Lojalitetsplikt

Definition

I alla avtalsförhållanden ska parterna visa varandra lojalitet. Detta är av särskild vikt vid anställningsförhållanden som ofta är av längre karaktär. Lojalitetsplikten följer av anställningsavtalet oavsett om detta verkligen stadgar något om lojalitetsplikt eller inte. Anställningsavtalet som sådant medför således ett krav på lojalitet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetstagaren får inte agera på ett sådant sätt att han eller hon skadar arbetsgivaren. Denna lojalitetsplikt sträcker sig så långt att arbetstagaren oftast måste sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna intressen. Ett undantag är dock förhandlingar om de egna anställningsvillkoren.

Konkurrerande verksamhet

En arbetstagare som bedriver en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet bryter allvarligt mot kravet på lojalitet. Detta gäller även när en sådan verksamhet planeras genom att olika konkurrensförberedande åtgärder vidtages. För att den konkurrerande verksamheten ska utgöra saklig grund för uppsägning eller grund för avskedande krävs dock att det finns en tydlig risk för skadlig konkurrens med arbetsgivarens verksamhet.

Tystnadsplikt

Andra fall av lojalitetsbrott är när arbetstagaren bryter mot sin tystnadsplikt eller andra typer av sekretessbestämmelser. Saknas särskilda sekretessklausuler i anställningsavtalet har dock arbetstagaren en relativt omfattande rätt att yttra sig om arbetsgivarens verksamhet och även att framföra kritik mot arbetsgivaren. Detta gäller särskilt inom offentligt bedriven verksamhet. Även inom privat verksamhet har de anställda en betydande yttrandefrihet. Den begränsas dock med hänsyn tagen till att sådan verksamhet bedrivs i konkurrens med andra företag.

Oberoende av om anställningsavtalet innehåller uttryckliga sekretessbestämmelser eller inte gäller ett generellt förbud mot att arbetstagaren för ut information om tillverkningshemligheter, affärshemligheter, utvecklings- och forskningsarbete, anbudsgivning, kundregister och andra företagshemligheter.

Kritikrätt

När det gäller kritikrätten ställs kravet att arbetstagaren först måste ta upp kritiken internt med arbetsledningen så att missförhållanden kan klaras ut och rättas till innan kritiken blir känd för utomstående såsom massmedia, myndigheter och kunder. Det krävs också att de påståenden som förs fram är sanningsenliga och att kritiken är befogad. Även syftet med att framföra kritiken är viktigt. Är syftet att skada arbetsgivaren ser man allvarligare på det än om skadan blir en oundviklig följd av att kritiken framförs för att illustrera en åsikt i en samhällelig demokratisk debatt, som exempelvis miljöfrågor.

Från och med den 1 januari 2017 gäller en ny lag som avser att ge ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Om en arbetstagare utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med lagen äger arbetstagaren rätt att få skadestånd.

Påföljder vid brott mot lojalitetsplikten

När det gäller brott mot lojalitetskravet bör observeras att flera påföljder kan komma att riktas mot arbetstagaren förutom uppsägning eller avskedande. Dessutom kan arbetsgivaren komma att kräva skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det kan exempelvis bli aktuellt med skadestånd enligt lagen om skydd för företagshemligheter, för brott mot lagen såväl under som efter anställningen. Innehåller anställningsavtalet en konkurrensklausul kan skadestånd eller viten i vissa fall utkrävas med stöd av en sådan klausul för lojalitetsbrott i form av illojal konkurrens viss tid efter det att anställningen har upphört.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...