Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Medlingslag

Från och med den 1 augusti 2011 gäller medlingslagen: Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister. Lagen gäller sådana privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten. Dock gäller lagen inte sådan medling eller förlikningsverksamhet i Sverige som sker inom ramen för ett mål eller ärende hos domstol, annan myndighet eller skiljenämnd.

I lagen definieras medling som ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter med hjälp av tredje man frivilligt söker lösa en uppkommen tvist. Om tvisten löses frivilligt genom en så kallad medlingsöverenskommelse ska denna vara skriftlig. Det ska noteras att medlare och den som biträder medlaren inte obehörigen får röja eller använda sig av vad denne har fått kännedom om i samband med medlingen. (Frivillig överenskommelse vid förhandling, utom eller inom medling, benämns ofta i vardagligt tal även förlikningsöverenskommelse.)

Vidare stadgar medlingslagen att en talefrist eller preskriptionstid som löper vid den tidpunkt medlingen inleddes och som gäller för den sak medlingen avser löper ut tidigast en månad efter avslutad medling, om inte annat följer av internationella åtaganden. Detta är en säkerhet för de som initierar medling, att preskriptionsfristen inte riskerar att löpa ut.

En medlingsöverenskommelse kan efter begäran av parterna eller med parternas samtycke förklaras verkställbar av domstol. En sådan verkställighetsförklaring ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om parterna och beskrivning av frågan.

Medlingslagen kan således användas av privata aktörer på till exempel arbetsmarknaden som ett alternativ till att gå till domstol, i syfte att lösa tvister.

Lagrum

1, 3, 5, 7 och 9 §§ lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister

Se även

medling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...