Minimilöner kan regleras på olika sätt. Ett sätt är genom lagstiftning, dvs. att det finns en lagstadgad minimilön. Ett alternativ till detta är så kallad allmängiltigförklaring av kollektivavtal, vilket innebär att de genom kollektivavtal framförhandlade minimilönerna utsträcks till att gälla även sektorer på arbetsmarknaden som inte täcks av kollektivavtal. Allmängiltigförklaring tillämpas bland annat i Finland, Tyskland och Norge.

Det anses finnas för- och nackdelar med de olika systemen och vad gäller allmängiltigförklaring är en uppfattning att det skulle kunna vara ett hinder för utländska företag tillfälligt verksamma i Sverige.

I Sverige tillämpas varken minimilön genom lag eller allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Här har kollektivavtalen istället, genom sin tvingande verkan för medlemmar i avtalsslutande organisation, en direkt styrande verkan på minimilönerna på den delen av arbetsmarknaden som utgörs av kollektivavtalsbundna arbetsgivare. Rikstäckande branschvisa kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor får även verkan utanför den kollektivavtalsbundna delen av arbetsmarknaden genom kollektivavtalets normerande och utfyllande verkan.

Tänk på

En minimilön i kollektivavtal får inte underskridas men naturligtvis överskridas. Däremot får inte tarifflöner vare sig överskridas eller underskridas. Tarifflöner är mer ovanliga numera.

Lagrum

26-27 §§ medbestämmandelagen (1976:580)