Arbetstidslagen syftar ytterst till att skydda arbetstagares hälsa genom att begränsa arbetstiden i olika avseenden. Sådana begränsningsregler finns exempelvis avseende den ordinarie arbetstiden och övertid.

Lagen innehåller dessutom regler som anger att arbetstagaren ska vara ledig från arbetet i viss omfattning. Även dessa regler bidrar till att minska risken för ohälsa. En sådan regel är bestämmelsen om förbud mot arbete på natten.

Huvudregel om förbud mot nattarbete

Det anses särskilt viktigt att arbetstagare får behövlig nattvila eftersom undersökningar har visat att omfattande nattarbete innebär en ökad hälsorisk. Samtidigt ställer verksamheten i vissa delar av samhället och näringslivet krav på arbete på natten.

Definition

Nattarbetsförbudet i arbetstidslagen innebär att det som huvudregel är förbjudet med arbete mellan kl. 00 och 05. Att förbudet gäller mellan dessa klockslag innebär att det normalt ska gå att bedriva arbete i tvåskift utan att arbetet kommer i konflikt med förbudet.

Direktundantag

Lagen medger undantag från nattarbetsförbudet under förutsättning att arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 05. Detta undantag följer direkt av lagtexten och brukar kallas direktundantag.

Exempel på arbeten som med hänsyn till sin art kan utföras oavsett nattarbetsförbudet är viss processindustriell tillverkning där arbetsprocessen omöjliggör avbrott på natten. Kemisk tillverkning och pappersmassetillverkning är exempel på sådana arbeten. Exempel på arbeten där allmänhetens behov nödvändiggör arbete på natten är sjukvård, allmänna kommunikationer, restaurang- och hotellverksamhet, eldistribution och tidningstryckerier. Arbete som på grund av särskilda omständigheter måste utföras på natten är exempelvis vakttjänst och djurskötsel. Teknikutvecklingen inom IT-området och behovet av stöd för IT-verksamhet kan också motivera arbete på natten.

Undantag genom kollektivavtal eller efter dispens

Om regeln om direktundantag inte är tillämplig kan avvikelse från nattarbetsförbudet göras i kollektivavtal. Avser avvikelsen en kortare tid, högst en månad räknat från dagen för avtalets ingående, kan avvikelse ske genom lokalt kollektivavtal. För avvikelse för längre tid krävs ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation.

Kan kollektivavtal om avvikelse inte träffas får Arbetsmiljöverket, om det finns särskilda skäl, ge dispens från nattarbetsförbudet.

Regler för nattarbete

Nattarbetsförbudet kompletteras med regler för arbetstagare med nattarbete. Dessa regler, som har sin bakgrund i ett EU-direktiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden), begränsar omfattningen av nattarbete.

Minderåriga

För minderåriga (dvs. personer som inte fyllt 18 år) gäller särskilda regler för nattvila. Dessa regler finns i arbetsmiljölagen och i en särskild föreskrift som Arbetsmiljöverket givit ut. Arbetsmiljölagen och föreskriften finns på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.

Tänk på

Många kollektivavtal har speciella regler om arbetstid. Arbetsgivare och arbetstagare bör därför alltid kontrollera i kollektivavtalet om det där finns arbetstidsregler som avviker från lagens. Finns sådana avvikande regler gäller dessa i stället för lagens bestämmelser.

Lagrum

13 andra stycket § arbetstidslagen (1982:673)

5 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 om mindreåriga