Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Negativ föreningsrätt

Med föreningsrätt menas en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet i en sådan organisation och att verka för en sådan organisation eller för att en sådan organisation bildas. Detta brukar kallas den positiva föreningsrätten och regleras i medbestämmandelagen.

Den motsatta situationen, dvs. rätten att stå utanför den organiserade arbetsmarknaden, har kommit att tilldra sig allt större uppmärksamhet under senare tid. Denna sida av föreningsrätten brukar kal-las för den negativa föreningsrätten.

Medbestämmandelagen innehåller inget skydd för den negativa föreningsrätten. Ett visst skydd finns dock i artikel 11 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (europakonventionen).

Rättspraxis

Det får dock sägas vara oklart hur omfattande detta skydd är. I en dom år 1996 förklarade Europadomstolen att stridsåtgärder riktade mot en oorganiserad arbetsgivare i syfte att tvinga denne att skriva på ett kollektivavtal inte utgjorde brott mot den negativa föreningsrätten enligt konventionen (det s.k. Gustafsson-målet). En annan fråga som tilldragit sig uppmärksamhet är skyldigheten för oorganiserade arbetstagare att tvingas acceptera löneavdrag motsvarande granskningsarvode som tillfaller den etablerade, avtalsbundna arbetstagarorganisationen.

Lagrum

7-9 §§ medbestämmandelagen (1976:580)Artikel 11 i europakonventionen, bilaga till lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...