Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Organisationsklausul

Definition

En organisationsklausul är en bestämmelse i ett kollektivavtal som ålägger en arbetsgivare att endast anställa, eller att i sin tjänst endast ha, den som är medlem i den fackliga organisation som är part i kollektivavtalet. Sådana klausuler har varit vanliga inom byggsektorn, men de förekommer numera alltmer sällan vid tecknande av nya kollektivavtal. Däremot finns det åtskilliga redan träffade avtal som innehåller sådana klausuler.

Organisationsklausuler förekommer främst i s.k. hängavtal, dvs. kollektivavtal som oorganiserade arbetsgivare träffar med ett fackförbund.

Syfte

Syftet med en organisationsklausul är att gynna de fackliga medlemmarna i anställningssammanhang. Sedan anställningsskyddslagen trädde i kraft 1974 har dock organisationsklausulerna förlorat sin verkan beträffande redan anställda. Bundenhet av en organisationsklausul utgör inte saklig grund för att säga upp en oorganiserad arbetstagare och det är också otillåtet att i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist upprätta en turordningslista som innebär att endast oorganiserade sägs upp.

När det gäller arbetssökande är situationen en annan. I medbestämmandelagen finns regler som skyddar föreningsrätten, dvs. rätten att bilda, tillhöra och verka för en organisation på arbetsmarknaden. Föreningsrätten gäller emellertid endast under en anställning och har i princip ingen verkan före anställningens ingående. Organisationsklausuler har således betydelse i förhållande till arbetssökande hos arbetsgivaren genom att den tvingar arbetsgivaren att endast anställa medlemmar i den fackliga organisation med vilken han har ingått avtalet i vilket organisationsklausulen återfinns.

Sverige har upprepade gånger kritiserats av organ inom Europarådet för att det saknas ett lagligt skydd mot organisationsklausuler vid anställning. Europarådets kommitté för sociala rättigheter har konstaterat att organisationsklausuler uppenbarligen strider mot artikel 5 i den europeiska sociala stadgan och att Sverige därmed bryter mot denna artikel. Europarådets ministerkommitté har antagit en resolution enligt vilken det förväntas att Sverige löser detta problem. Den svenska regeringen har dock hittills visat ringa intresse att ta itu med frågan.

Rättspraxis

Europadomstolen förklarade i en dom i januari 2006, som gällde en organisationsklausul i ett kollektivavtal i Danmark, att klausulen stred mot den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i dagligt tal Europakonventionen).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...