Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Organisationsklausul

Definition

En organisationsklausul är en bestämmelse i ett kollektivavtal som ålägger en arbetsgivare att endast anställa, eller att i sin tjänst endast ha, den som är medlem i den fackliga organisation som är part i kollektivavtalet. Sådana klausuler har varit vanliga inom byggsektorn, men de förekommer numera alltmer sällan vid tecknande av nya kollektivavtal. Däremot finns det åtskilliga redan träffade avtal som innehåller sådana klausuler.

Organisationsklausuler förekommer främst i s.k. hängavtal, dvs. kollektivavtal som oorganiserade arbetsgivare träffar med ett fackförbund.

Syfte

Syftet med en organisationsklausul är att gynna de fackliga medlemmarna i anställningssammanhang. Sedan anställningsskyddslagen trädde i kraft 1974 har dock organisationsklausulerna förlorat sin verkan beträffande redan anställda. Bundenhet av en organisationsklausul utgör inte saklig grund för att säga upp en oorganiserad arbetstagare och det är också otillåtet att i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist upprätta en turordningslista som innebär att endast oorganiserade sägs upp.

När det gäller arbetssökande är situationen en annan. I medbestämmandelagen finns regler som skyddar föreningsrätten, dvs. rätten att bilda, tillhöra och verka för en organisation på arbetsmarknaden. Föreningsrätten gäller emellertid endast under en anställning och har i princip ingen verkan före anställningens ingående. Organisationsklausuler har således betydelse i förhållande till arbetssökande hos arbetsgivaren genom att den tvingar arbetsgivaren att endast anställa medlemmar i den fackliga organisation med vilken han har ingått avtalet i vilket organisationsklausulen återfinns.

Sverige har upprepade gånger kritiserats av organ inom Europarådet för att det saknas ett lagligt skydd mot organisationsklausuler vid anställning. Europarådets kommitté för sociala rättigheter har konstaterat att organisationsklausuler uppenbarligen strider mot artikel 5 i den europeiska sociala stadgan och att Sverige därmed bryter mot denna artikel. Europarådets ministerkommitté har antagit en resolution enligt vilken det förväntas att Sverige löser detta problem. Den svenska regeringen har dock hittills visat ringa intresse att ta itu med frågan.

Rättspraxis

Europadomstolen förklarade i en dom i januari 2006, som gällde en organisationsklausul i ett kollektivavtal i Danmark, att klausulen stred mot den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i dagligt tal Europakonventionen).