Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Positiv särbehandling

Positiv särbehandling är ett uttryck som förekommer inom området för diskriminering, såväl i EU-rätten som i den svenska diskrimineringslagstiftningen.

Det finns ingen enhetlig och klar definition av begreppet positiv särbehandling. Allmänt kan sägas att begreppet syftar på åtgärder som innebär att en grupp gynnas i något avseende på en annan grupps bekostnad. Syftet med åtgärden i fråga är att stödja en eftersatt eller underrepresenterad grupp.

Positiv särbehandling är en omdiskuterad företeelse eftersom de åtgärder som vidtas missgynnar individer i den överrepresenterade gruppen uteslutande på den grunden att individerna tillhör den gruppen. Det torde inte råda någon oenighet om att positiv särbehandling i och med detta utgör ett avsteg från den likabehandlingsprincip som utgör målsättningen med diskrimineringslagstiftningen. Förespråkarna för positiv särbehandling menar dock att åtgärderna trots detta är nödvändiga för att uppnå reell jämlikhet inom området.

EU-rätten

EU-domstolen har i flera mål om könsdiskriminering prövat åtgärder som utgjort positiv särbehandling. Domstolen har därvid dragit upp gränserna för när sådana åtgärder är tillåtna. En allmän slutsats av dessa domar är att utrymmet för att använda positiv särbehandling är förhållandevis snävt. Skälet för denna restriktiva syn är att positiv särbehandling utgör ett avsteg från principen om likabehandling.

EU-domstolens rättspraxis om positiv särbehandling innebär att någon av ett underrepresenterat kön kan ges företräde framför någon av motsatt kön som har bättre meriter under förutsättning att könstillhörigheten inte automatiskt ger företräde, att alla sökandes meriter bedöms objektivt och utifrån klara kriterier och att särbehandlingen inte framstår som oproportionell med hänsyn till ändamålet med särbehandlingen.

Svensk rätt

Inom den svenska arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftningen är positiv särbehandling tillåten endast såsom ett undantag från förbudet mot direkt diskriminering på grund av kön. Innebörden är att detta förbud inte gäller om arbetsgivarens beslut, exempelvis i samband med anställning eller vid utövande av arbetsledningsrätten, är ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet. Om således arbetsgivaren anställer en kvinna framför en man, trots att mannen har aningen bättre meriter än kvinnan, ses detta inte som en diskriminering av mannen om anställningen ingår som ett led i ett seriöst arbete att öka den underrepresenterade gruppen kvinnor på arbetsplatsen.

Diskrimineringslagen förbjuder dock positiv särbehandling i ett avseende, och det är i fråga om tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Lönesättning ska således alltid ske på sakliga grunder.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...