Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Rättstvist

Det arbetsrättsliga regelverket kan ge upphov till förhandlingar i tvister av olika slag. Beroende på vad tvistefrågan handlar om indelas tvisterna i olika sorters tvister. En sådan tvistetyp är rättstvister.

Definition

Med rättstvist menas en tvist om hur en existerande lag- eller avtalsregel ska tolkas rättsligt. Ett exempel är frågan om en verkställd uppsägning är laglig eller inte eller hur en regel i ett kollektivavtal om exempelvis övertidsersättning ska tolkas i ett visst fall. Rättstvister löses ytterst på rättslig väg, antingen i skiljenämnd eller i domstol.

En rättstvist om en kollektivavtalsregel som är föremål för förhandling mellan de avtalsslutande förbunden kan lösas också genom att parterna kommer överens om tolkningen. En sådan överenskommelse i en tolkningsfråga binder normalt medlemmarna i förbunden.

En annan typ av tvister är intressetvister. Dessa tvister gäller hur en oreglerad fråga ska regleras för framtiden i ett avtal.