Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Rökning

Enligt tobakslagen svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Många arbetsplatser förbjuder rökning på arbetstid. Vissa arbetsplatser godkänner rökning på lunchrasten.

Det utgör inte otillåten diskriminering att förbjuda rökning på arbetsplatsen eftersom rökare inte är någon grupp människor, och rökning inte heller är en företeelse, som i sig skyddas av diskrimineringslagen. Däremot skulle det kunna ses som olovlig frånvaro om arbetstagare utan arbetsgivarens godkännande tar rökpauser. Om arbetstagare röker trots rökförbud på arbetsplatsen skulle det i förlängningen, efter varning eller annan form av medvetandegörande från arbetsgivarens sida, kunna anses vara ett så allvarligt brott mot ordningsföreskrifterna att det skulle kunna leda till att saklig grund för uppsägning föreligger.

Inom vissa områden av juridiken kan rökning dock vara en ännu större fråga.

Rättspraxis

Ett rättsfall från Regeringsrätten, RÅ 2010 ref. 9, rörde ett fall där en kriminalvårdsanstalt hade fattat beslut om att det från ett visst datum skulle råda en rökfri inomhusmiljö på anstalten, innebärande att de intagna fick röka utomhus på dagtid men bara på angivna platser. En intagen ansökte om att få röka på sitt bostadsrum men fick avslag.

Regeringsrätten fann att ett beslut om generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt bör ha stöd i lag. Regeringsrätten uttalar vidare i domskälen att det inte finns några speciella rättigheter att åberopa för att utöva rökning. Men att röka anses ändå vara en frihet som av tradition tillkommer vuxna människor.

Lagrum

8 § tobakslagen (1993:581)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...