Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet enligt grundprincipen. Hit hör även att arbetsgivaren beslutar om arbetstider inom ramen för arbetstidslagen. Arbetsgivaren kan schemalägga arbetsinsatserna enligt särskilda skift. Det finns ingen egentlig definition av vad som avses med skiftarbete men innebörden av begreppet har delvis belysts i Arbetsdomstolens praxis.

Scheman kan läggas för arbetstid för alla typer av anställda; både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Det finns inget som hindrar en arbetsgivare från att låta sina arbetstagare ha oregelbunden arbetstid. Det gäller dock att arbetsgivaren iakttar arbetstidslagens regler. Vidare kan arbetsgivaren schemalägga flera skift, till exempel så kallade tvåskift och treskift.

Rättspraxis

I AD 1977 nr 134 framkommer att begreppet skiftarbete innebär att två eller flera arbetslag avlöser varandra i viss bestämd ordning vid utförande av ett arbete som kännetecknas av enhetlighet. Avseende bedömningen av om visst arbete kan anses som enhetligt och om gränsdragningsproblem rörande skiftarbete så ska hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet.

Tänk på

Arbetsgivaren har i förekommande fall att iaktta arbetstidslagens regler.