Definition

Sedvänja är något som förekommit under lång tid i en aktuell situation. Sedvänja kan bli en del av anställningsavtalets innehåll. För detta krävs att en sedvana, praxis eller ett tillvägagångssätt förekommit under lång tid på arbetsplatsen och även har accepterats av såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. I vissa fall hänvisar man till vad som är sedvänja i branschen.

Att det är sedvänja att kunna komma ett par minuter för sent inom en bransch behöver inte alls vara detsamma inom en annan bransch. Detta innebär att ett visst beteende kan anses som accepterat inom ett område men inom ett annat område anses vara helt förkastligt och kanske så pass oacceptabelt att det till och med skulle kunna leda till uppsägning.

Kollektivavtal sägs ha så kallad normativ effekt på anställningsavtal. Detta har sin grund i tanken att kollektivavtal får verkan som bruk och sedvänja på arbetsplatsen och på så sätt kompletterar och/eller fyller ut innehållet i det enskilda anställningsavtalet.

Rättspraxis

AD 2007 nr 90 rörde frågan om utanförstående arbetstagares rätt till lönetillägg enligt kollektivavtal. Med hänvisning till den enskilde arbetstagarens förhållande på arbetsplatsen och hur arbetstiderna i praktiken tillämpats finner Arbetsdomstolen att anställningsavtalet inte kan bygga på förutsättningen att övertidsersättning ska utgå.