Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Tillåtna tidsbegränsade anställningar

 

Enligt anställningsskyddslagen får avtal träffas om tidsbegränsad anställning i följande fyra fall:

  1. för allmän visstidsanställning

  2. för vikariat

  3. för säsongsarbete

  4. för provanställning

Avtal får träffas för allmän visstidsanställning. Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl till varför man använt sig av denna anställningsform.

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år

1. under en femårsperiod, eller

2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Det är även tillåtet att anställa för vikariat som ersättare för en ordinarie befattningshavare eller på en tillfälligt ledig befattning. Från och med den 1 januari 2008 gäller att om en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare som vikarie i sammanlagt mer än två under en femårsperiod ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. För vikariat som har ingåtts före den 1 januari 2008 gäller särskilda övergångsregler.

Vid säsongsmässiga variationer för arbetets utförande får avtal träffas för säsongsarbete. I detta fall finns ingen annan tidsbegränsning än vad som normalt räknas som en säsong.

Slutligen får avtal träffas även om tidsbegränsad provanställning. Ett krav enligt lagen är dock att provanställningen inte överstiger sex månader. Notera dock att kollektivavtal kan föreskriva särskilda regler.

Besked om att anställningen inte ska fortsätta

Arbetstagaren har i vissa fall rätt att få ett skriftligt besked i samband med att en tidsbegränsad anställning upphör. Vid andra tidsbegränsade anställningar än provanställning ska arbetstagaren få besked av arbetsgivaren minst en månad före anställningstiden utgång om att fortsatt anställning inte kommer att erbjudas.

Ett sådant besked behöver dock bara lämnas om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Vid säsongsanställning mer än sex månader under de senaste två åren ska besked lämnas minst en månad innan den nya säsongen börjar (15-16 §§ lagen om anställningsskydd).

Vid provanställning gäller särskilda regler. Där ska både arbetsgivaren och arbetstagaren lämna besked senast vid prövotidens utgång om de inte vill att anställningen ska fortsätta (6 § lagen om anställningsskydd). Dessutom bör arbetsgivaren följa reglerna i anställningsskyddslagen om att underrätta arbetstagaren och varsla facket minst två veckor i förtid.

Anser arbetstagaren att den tidsbegränsade anställningen är otillåten, kan han vända sig till domstol med begäran att anställningen ska förklaras vara en tillsvidareanställning (36 § lagen om anställningsskydd). Om arbetstagaren tänker begära en sådan förklaring från domstol, måste han först underrätta arbetsgivaren senast en månad efter anställningstidens utgång (40 § lagen om anställningsskydd). Arbetstagaren kan också ha rätt till skadestånd.

Vid överskridande av de ovan beskrivna tidsgränserna för allmän visstidsanställning och vikariat så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Detta gäller dock ej när den anställde fyllt 68 år.

Tänk på

En tidsbegränsad anställning ska vara tillåten enligt reglerna i anställningsskyddslagen eller i eventuellt gällande kollektivavtal.

Lagrum

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 28, 33 d, 36 och 40 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%