Kan en religion eller en trosuppfattning begränsa en arbetstagares arbetsskyldighet? Frågan kan aktualiseras inom flera arbetsområden, till exempel inom sjukvården. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv torde det vara ett rimligt krav att om någon åtar sig att utföra ett visst arbete så ska den också kunna göra det, i allt väsentligt. Dock får naturligtvis inte diskriminering på grund av trosuppfattning ske.

Rättspraxis

I AD 2005 nr 21 hade en kvinna som tillhörde Jehovas vittnen inte varit beredd att utföra vissa arbetsuppgifter som föll på henne i hennes anställning. Kvinnan fråntogs då sin befattning och en av frågorna i fallet var om hon då diskriminerats på grund av sin tro. Rättsfallet rörde även frågan om hon därefter sagt upp sig själv från anställningen eller blivit avskedad av arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen kom fram till att det måste godtas att arbetsgivaren i ett fall som det aktuella har rätt att tilldela någon annan anställd uppdraget eller lösa frågan på annat sätt. Även om skälet till att kvinnan blev fråntagen uppgifterna var hennes trosuppfattning och etniska tillhörighet som ledde till att hon inte ansåg sig kunna utföra arbetsuppgifterna kan domstolen inte anta att någon annan i hennes position, som av andra skäl vägrat att utföra uppgifterna, skulle ha behandlats annorlunda. Således fann Arbetsdomstolen att kvinnan inte missgynnats i lagens mening.