Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Aktieägaravtal

Definition

Aktieägaravtal (kallas också konsortialavtal, delägaravtal eller kompanjonavtal) är ett avtal mellan aktieägare i ett aktiebolag som reglerar frågor om bolagsstyrning, finansiering, upplösning och andra förhållanden mellan ägarna.

Aktieägaravtal är bindande för de aktieägare som undertecknat det, men binder inte själva aktiebolaget. Aktiebolaget är endast bundet av aktiebolagsrättsliga regler.

I aktieägaravtalet lägger aktieägarna fast olika regler för hur deras samarbete ska fungera framöver när de bedriver verksamhet i bolaget, till exempel hur beslut ska fattas i bolaget, vilka roller och arbetsuppgifter olika ägare har, sammansättningen av styrelsen, framtida finansieringsbehov och förköp. De flesta reglerna rör aktieägarnas inflytande över företaget och kompletterar aktiebolagslagens regler. Till exempel kan man i ett aktieägaravtal bestämma att aktieägarna ska vara tvungna att lämna ytterligare kapitaltillskott till bolaget, vilket inte är möjligt enligt aktiebolagslagen.

Aktieägaravtal är mycket vanliga i privata aktiebolag, och kan vara särskilt viktiga i 50/50-bolag, för att reglera hur samarbetet kan lösas upp om det uppstår konflikter. I publika bolag och avstämningsbolag är det mindre vanligt med aktieägaravtal, med det kan finnas Röstavtal.

Det är vanligt att ett aktieägaravtal innehåller följande rubriker och typer av bestämmelser:

 • Bolagets säte och verksamhet

 • Bolagets organ och funktionärer

 • Beslutsfattande i styrelse och på bolagsstämma

 • Aktieägarnas arbetsuppgifter och ansvar i bolaget

 • Konkurrerande verksamhet och rekryteringsförbud

 • Avtal mellan aktieägare och bolag

 • Kapitaltillskott

 • Sekretess

 • Restriktioner och andra regler vid aktieöverlåtelser

 • Koncerninterna aktieägaröverlåtelser

 • Inlösen vid bodelning och arv

 • Aktieägares obestånd, sjukdom eller dödsfall

 • Avtalsbrott och påföljder

 • Deposition av aktier till säkerhet för aktieägaravtalet

Tänk på

Ett aktieägaravtal kan vara kort. Det är en fördel att fokusera på att försöka göra tydligt och reglera de känsliga frågorna och frågor som rör bolagets framtid, istället för att reglera de standardfrågor som finns i avtalsmallar. I många delar är aktiebolagslagens reglering en bra kompromiss.

Ett aktieägaravtal anses vara en form av Enkelt bolag, vilket medför att avtalsparterna och tillika delägarna har en lojalitetsplikt i förhållande till varandra. 4 kap. lagen om handelsbolag och enkla bolag är sannolikt tillämpligt på aktieägaravtal. Lagen är dock i stora delar dispositiv och parterna kan därför ersätta lagreglerna med bestämmelser i avtalet, men lagen i sin helhet kan inte avtalas bort.

Lagar och regler

lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...