Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Aktieägartillskott

Definition

Aktieägartillskott är ett tillskott av kapital till ett aktiebolag som lämnas formlöst utan samband med aktieteckning. Aktieägartillskott lämnas normalt sett av aktieägare och kallas kapitaltillskott om det sker från någon annan än aktieägare.

Aktieägartillskott och kapitaltillskott ska inte innebära någon skyldighet för bolaget att i framtiden återbetala tillskottet, i så fall rör det sig om en skuld för bolaget. Eventuella villkor om återbetalning får endast binda aktieägarna.

Syftet med ett aktieägartillskott är att ge en kapitalinjektion i bolaget utan att det påverkar bolagets skulder. Det kan bland annat göras för att återställa aktiekapitalet i en situation där bolaget hotas av Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.

Tänk på

Aktieägartillskott behöver inte bara ske genom att likvida medel överförs till bolaget. Tillskott kan även ske genom att egendom förs från tillskottsgivaren till bolaget. Det kan även ske genom att en skuld för bolaget efterskänks från fordringsägaren, det vill säga en skuldavskrivning. Liksom vid Apportegendom och Kvittningsemission finns det anledning att överväga värdering, nytta och hur överföring görs - även om det inte finns formella regler i detta fall.

Det finns två former av aktieägartillskott:

  • Ovillkorat aktieägartillskott

  • Villkorat aktieägartillskott

Ovillkorat aktieägartillskott

Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan förbehåll om att tillskottet ska betalas tillbaka. Återbetalning sker då inte, men kan eventuellt beaktas vid en framtida likvidation av bolaget. Det finns ingen förpliktelse för bolaget att återbetala tillskottet. Tillskottet kan inte återbetalas genom ett beslut i bolaget, även om bolagsstämman givetvis kan besluta om utdelning till aktieägare. Ett ovillkorat aktieägartillskott skulle kunna jämföras med en senkommet betald överkurs för aktierna i bolaget.

Tänk på

En ovillkorad utfästelse om att vid behov tillskjuta medel från en kreditvärdig person är att jämställa med ett faktiskt tillskott genom likvida medel eller liknande. Det innebär att det räcker för en aktieägare att förbehållslöst lova att täcka bolagets aktiekapital för att avvärja en Tvångslikvidation. En sådan kapitaltäckningsgaranti kan till exempel ha formen av en revers. Se dock rättspraxis nedan.

Villkorat aktieägartillskott

Ett villkorat aktieägartillskott lämnas med förbehåll om återbetalning. Förbehållen kan se olika ut, men villkoret är vanligtvis att tillskottet ska återbetalas från bolagets fria egna kapital så snart det finns tillräckliga medel till godo. Villkoret om återbetalning är en överenskommelse mellan aktieägarna på samma sätt som ett Aktieägaravtal. Det innebär att bolaget självt inte är bundet att betala utdelning ur ett rent bolagsrättsligt perspektiv, det vill säga bolagsstämman är fri att besluta om återbetalning eller inte (även om en vägran att återbetala ett villkorat tillskott kan strida mot aktieägarnas avtalsrättsliga uppgörelse).

Ett aktieägartillskott är en ren kapitalökning som stärker bolagets egna kapital när tillgångarna ökar och skulderna är desamma. Eventuell återbetalningsförpliktelse är beroende av ett stämmobeslut och innan något sådant beslut är fattat finns det ingen förpliktelse. Eftersom det finns en viss risk att aktieägartillskott ses som en skuld i bolagets redovisning är det viktigt att dokumentera tillskottet med en skriftlig handling.

Återbetalning av aktieägartillskott, oavsett om det är villkorat eller ovillkorat, är bolagsrättsligt sett en vinstutdelning och måste därför följa kraven för värdeöverföringar och formerna för vinstutdelning.

Formulering av aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott kan formuleras på olika sätt, men i praktiken brukar de vara mycket kortfattade. Det är givetvis viktig att precisera tillskottsgivare, bolag, belopp, överföring och undertecknare. Tillskottshandlingen är utställd till bolaget från tillskottsgivaren, men bygger samtidigt på en överenskommelse med aktieägarna. Själva villkoret för återbetalning kräver särskild noggrannhet, se rättspraxis nedan.

Exempel på formulering av ovillkorat aktieägartillskott

Undertecknad, [NN], ägare till [#] aktier i [Aktiebolaget] AB förbinder sig att överföra [XX] kronor till [Aktiebolaget] AB:s konto [#] på [X]banken som ett tillskott till bolagets verksamhet. Överföring ska ske senast den [XX-XX-XX] eller vid anmaning från bolaget.

Tillskottet är inte förenat med några villkor från tillskottsgivarens sida.

Detta tillskott är oåterkalleligt och ska vara underkastat svensk rätt.

Exempel på formulering av villkorat aktieägartillskott

Undertecknad, [NN], ägare till [#] aktier i [Aktiebolaget] AB förbinder sig att överföra [XX] kronor till [Aktiebolaget] AB:s konto [#] på [X]banken som ett tillskott till bolagets verksamhet. Överföring ska ske senast den [XX-XX-XX] eller vid anmaning från bolaget.

Tillskottet utgör en överenskommelse med [Aktiebolaget] AB:s aktieägare på följande villkor, men utgör inte någon förpliktelse för bolaget.

Tillskottet ska återbetalas från [Aktiebolaget] AB:s disponibla vinstmedel enligt en fastställd balansräkning under förutsättning att utbetalningen inte strider mot aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar. Återbetalning sker i den utsträckning sådana medel finns tillgängliga och efter beslut av bolagsstämma. Vid bolagets likvidation eller konkurs ska tillskottet återbetalas efter att alla fordringsägarna fått full betalning men innan aktieägarna får tilldelning. Detta villkor är uppställt i förhållande till [Aktiebolaget] AB:s aktieägare och inte i förhållande till bolaget.

Detta tillskott är oåterkalleligt och ska vara underkastat svensk rätt.

Rättspraxis

I rättsfallet NJA 1988 s. 620 rörde det sig om en hotande tvångslikvidation. För att skydda bolagets borgenärer ställde domstolen höga krav på bevisning att villkoret i aktieägartillskottet inte binder bolaget. I fallet fanns flera oklarheter kring en utfästelse om tillskott och eventuellt återbetalningsvillkor. Högsta domstolen underkände därför tillskottet.

 

Se även sökordet aktieägartillskott i Redovisa Rätt och i Rätt Skatt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...