Definition

Ett ansvarsgenombrott medför att aktieägarna får ett betalningsansvar för bolagets skulder till bolagets olika fordringsägare. Ansvarsgenombrott handlar om den praktiskt viktiga frågan om ett aktiebolag kan användas för att begränsa aktieägarens risk och ansvar.

Ansvarsgenombrott är mycket ovanligt eftersom det innebär väsentliga avsteg från två grundläggande principer i aktiebolagsrätten. För det första bryter det igenom det faktum att aktiebolaget är en Juridisk person som själv svarar för sina förpliktelser och skulder i eget namn. För det andra bryter det igenom den i aktiebolagsrätten grundläggande principen om Begränsat personligt ansvar.

Även om vissa försök gjorts för att lagstifta om ansvarsgenombrott har de inte lyckats och möjligheten är beroende av några få och delvis ifrågasatta rättsfall.

Rättspraxis

Ett klassiskt rättsfall är det där ett aktiebolag bildades för att sköta en dammanläggning vilken förorsakade skador för markägare. Aktieägarna fick stå till svars för skadorna eftersom bolaget endast utgjorde ett verkställighetsorgan utan någon självständig verksamhet (NJA 1947 s. 627). Det finns också ett relativt färskt rättsfall där Högsta domstolen gjorde bedömningen att ett aktiebolag bildats bara för att kringgå rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader (så kallat processbolag), och därför dömde bolagets aktieägare till personligt ansvar för bolagets betalningsförpliktelser till motparten i rättegången (NJA 2014 s. 877).

Kriterier för ansvarsgenombrott

Följande förutsättningar krävs för ett ansvarsgenombrott:

  1. Det ska röra sig om ett osjälvständigt bolag med ett fåtal aktieägare. Aktieägarna framstår som helt dominerande och aktiebolaget förefaller endast vara ett passivt verktyg för deras aktiviteter.

  2. Bolaget ska ha otillräcklig finansiering i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Verksamheten är också särskilt riskfylld och det kapital som aktieägaren tillskjutit är oproportionerligt litet.

  3. Det ska framstå som att aktiebolagsformen utnyttjas otillbörligt i syfte att undgå ansvar.

  4. De som drabbas ska ha varit i god tro.

Även om det finns viss praxis och omfattande juridisk litteratur rörande ansvarsgenombrott är det på det hela taget en mycket ovanlig utväg för fordringsägare att försöka få ersättning. Ansvarsgenombrott hotar bara när det skett exceptionella missbruk av aktiebolagsformen.