Innehåll

Definition

Arbetande styrelseordförande är en Styrelseordförande som parallellt med sin roll som ordförande även arbetar aktivt i bolaget genom anställning eller löpande uppdrag.

Det finns inga direkta förbud mot att styrelseordföranden har anställning eller uppdrag i bolaget, tvärtom är det vanligt i ägarledda bolag. Däremot anses det finnas en betydande risk att det sker sammanblandning mellan styrelseordföranden, styrelsens och verkställande direktörens roller när ordföranden även har löpande uppgifter i bolaget. Risken är att den roll- och funktionsfördelning som aktiebolagslagen vilar på luckras upp genom otydliga praktiska arrangemang. När det finns en arbetande styrelseordförande är det därför viktigt att arbetsfördelningen mellan ordföranden och den verkställande direktören kommer till skriftligt uttryck i de interna arbetsinstruktionerna.

I börsbolag och andra bolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning finns just ett sådant krav på att arbetsfördelningen mellan en arbetande styrelseordförande och den verkställande direktören ska klargöras i styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen. I tidigare versioner av regelverket fanns även en bestämmelse att arbetande styrelseordförande inte fick överta uppgifter från verkställande direktören rörande den löpande förvaltningen. Denna regel har tagits bort, men anses vara gällande redan enligt aktiebolagslagens bestämmelser om funktionsfördelningen mellan styrelsen och Verkställande direktör rörande dennes Löpande förvaltning.

Tänk på

Om det uppstår konflikter mellan en arbetande styrelseordförande och en verkställande direktör kan den lösas genom att styrelsen sammankallas och fattar ett bindande beslut för verkställande direktör och bolagets andra uppdragstagare.