Innehåll

Definition

Det finns flera sätt att avveckla ett bolag. För en aktie- eller andelsägare är det inte nödvändigt att avveckla bolaget endast för att han eller hon vill avsluta sitt engagemang i bolag. Delägaren kan istället genom en aktieöverlåtelse eller Företagsöverlåtelse låta någon annan person överta aktierna eller andelarna.

Att avveckla själva bolaget kan göras på flera olika sätt:

Likvidation (frivillig) som innebär att bolaget upplöses och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna.

Tvångslikvidation eller likvidationsföreläggande från Bolagsverket.

Företagskonkurs, där bolagets tillgångar framförallt går till att betala bolagets skulder.

Fusion, bolaget upplöses och tillgångar inklusive skulder övertas av ett annat bolag.

Avveckling innebär vanligtvis att bolagets tillgångar realiseras (säljs) och de likvida medlen används för att betala av bolagets skulder. Avvecklingen innebär även att bolaget avregistreras från näringslivsregistret, ibland efter särskild ansökan.

En avveckling kan dock inte ske av företagaren själv, utan beslut av och anmälan till berörda myndigheter. Företagaren kan välja att låta bolaget vara ett Vilande bolag, men det har inte någon betydelse för de formella kraven från myndigheterna.

Handelsbolag upphör genom att handelsbolagsavtalet sägs upp (om det inte är slutet på bestämd tid). Avtalet kan på vissa grunder hävas (exempelvis bolagsman har avlidit). Bolagsmännen kan välja att registrera sin likvidation i handelsregistret genom en anmälan hos Bolagsverket (blankett 941, kostnaden är 800 kronor 2023). Anmälan kan inte göras med e-tjänst. När bolaget är avvecklat avregistreras det genom en kostnadsfri anmälan på Verksamt.se. Detsamma gäller kommanditbolag.

Tänk på

Det finns många erbjudanden om snabbavveckling eller övertagande för avveckling. Stora risker finns dock för företagaren om han eller hon inte avförs som företrädare och istället används som bulvan för olagligheter vid fortsatt drift eller avveckling. Använd bara seriösa aktörer med goda referenser.

Lagar och regler

2 kap. 25 - 24 §§ och 4 kap. 7 - 9 §§ lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102)