Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Beredning av styrelsebeslut

Styrelsen får inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att delta i ärendets behandling, dels fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Varje ledamot har därmed rätt att medverka i ett ärendes beredning. En arbetsfördelning mellan ledamöterna kan dock åstadkommas genom den arbetsfördelning som styrelsen fastställt vid det konstituerande styrelsemötet och antecknat i Arbetsordning för styrelsen.