Definition

Styrelsen får fatta beslut när fler än hälften av ledamöterna är närvarande (ABL 8:21). Det kallas att styrelsen är beslutsför.

Bolagsordningen kan föreskriva att ett högre antal ledamöter behövs för att uppnå beslutsförhet. Vid kontrollen av närvarande ledamöter räknas jäviga ledamöter inte som närvarande, men eventuella arbetstagarledamöter räknas in.

Det är främst styrelseordförandens uppgift att se till att reglerna om beslutsförhet och majoritetskrav efterlevs. Om styrelsen inte är beslutsför kan den inte fatta giltiga beslut, det vill säga samtliga beslut av en icke-beslutsför styrelse är ogiltiga.

Det finns ytterligare krav för giltiga styrelsebeslut, Beredning av styrelsebeslut och Styrelsemöte.

Det krävs att en beslutsför styrelse är närvarande på bolagsstämman, Närvaroplikt på bolagsstämma.

Lagar och regler

8 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551)