Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Bolagsverket

 

Bolagsverket är den statliga myndighet som har till uppgift att granska, registrera och informera om olika bolag, däribland aktiebolag, europabolag, handelsbolag och kommanditbolag. Bolagsverkets verksamhet är avgiftsfinansierad.

Bolagsverket är bland annat ansvarigt för Näringslivsregistret samt Post- och Inrikes Tidningar.

Kontakt med och inbetalning av avgifter till Bolagsverket

Bolagsverket är lokaliserat i Sundsvall och har följande kontaktuppgifter:

Myndighet

Bolagsverket

Adress

851 81 Sundsvall

Telefon

0771-670 670

Webbplats

http://www.bolagsverket.se

Kontakt

bolagsverket.se/om/oss/kontakt

E-post

Bolagsverket@bolagsverket.se

Bolagsverket har följande konton för inbetalning av avgifter i olika typer av ärenden:

Typ av betalning

Bankgiro

Avgifter för anmälan och registrering

5050-0255

Fakturor

5053-0989

Förseningsavgifter

5050-3663

Bolagsverkets arbetsuppgifter

Bolagsverket har två centrala uppgifter. Främst är verket myndighetsutövande och granskar att ansökan, ändringar och registrering av bolagsärenden följer lagstiftning och andra regelverk. Men myndigheten har även till uppgift att tillhandahålla information om företag och bolag till näringslivet.

Den första huvuduppgiften innebär att myndigheten granskar vissa typer av bolagsbeslut av bolagets funktionärer för att pröva om de är förenliga med aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra tvingande förordningar. Det finns ingen sammanfattande förteckning över vilka beslut som ska prövas och registreras, utan kraven finns spridda i aktiebolagslagen, se till exempel Bilda aktiebolag, Nyemission av aktier och Fusion. Prövningen är endast en laglighetskontroll, inte en lämplighetskontroll. Bolagsverket kan inte ta ställning till om det är klokt att till exempel öka eller minska aktiekapitalet, endast om detta gått till på det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen.

Bolagsverkets legalitetsprövning leder vanligtvis till en registreringsåtgärd så att bolagsbesluten registreras i Näringslivsregistret. Myndighetens registrering av aktiebolag regleras av 27 kap. aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen.

Den andra huvuduppgiften innebär att Bolagsverket ska se till att aktieägare, intressenter och allmänhet får viss insyn i bolagen. Det är därför myndighetens uppgift att föra ett offentligt register över bolagens rättsliga egenskaper, dels gällande personer som är involverade i bolagsstyrningen, dels historik och pågående ärenden rörande bolaget. Dessutom publicerar (kungör) Bolagsverket information om bolag i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsens syfte är inte främst att sprida information, utan publiceringen är kopplad till vissa rättsliga effekter (rättsverkningar) i form av presumtions- och bevisregler. Generellt sett kan varje svensk medborgare antas ha kunskap om vad som är offentliggjort genom Näringslivsregistret eller Post- och Inrikes Tidningar.

Tänk på

Bolagsverket har inte något register över bolags aktieböcker eller delägare. Aktieboken är en publik handling men för att få information från den måste man vända sig till själva bolaget. Bolagsverket har dock sedan 2018 ett register över Verklig huvudman.

Tidigare låg Bolagsverkets uppgifter inom Patent- och registreringsverket (PRV), men de skildes åt 2004.

Lagar och regler

27 kap. aktiebolagslagen (2005:551)

aktiebolagsförordningen (2005:559)