Styrelsen har till arbetsuppgift att svara för organisation och förvaltning av bolaget, men har möjlighet att delegera vissa av sina uppgifter till underordnade organ, utskott eller arbetsgrupper.

Grundregeln är att styrelsen aldrig kan undvika huvudansvaret för styrelsens arbetsuppgifter genom att ge andra i uppdrag att utföra dem. En styrelse behåller alltid det yttersta ansvaret för hanteringen av bolagets angelägenheter. I aktiebolagslagen regleras detta med att styrelsen har ett preciserat ansvar att ”handla med omsorg och fortlöpande kontrollera att delegationen kan upprätthållas”. Det innebär att styrelsen som uppdragsgivare ska se till att uppdragstagaren är lämplig att utföra uppgiften, att uppdragstagaren får rätt instruktioner (inklusive hur rapportering till styrelsen ska ske) och att övervaka utförandet av uppgiften. Detta gäller oavsett om uppdraget går till verkställande direktör, ett styrelseutskott, en arbetsgrupp inom företagsledningen eller en helt extern uppdragstagare. Det är alltså styrelsen i sin helhet som ansvarar för att delegeringen sker med omsorg om bolagets bästa.

Det som normalt delegeras är beredningen av ett ärende som styrelsen sedan i sin helhet tar ställning till eller beslutar om. Viss beslutsrätt kan också delegeras till utskott inom styrelsen eller enskilda styrelseledamöter.

Vissa uppgifter kan inte delegeras, även om styrelsen kan ta hjälp med att ta fram beslutsunderlag och i övrigt förbereda beslutet. Det gäller centrala arbetsuppgifter, bland andra tillsättandet av verkställande direktör eller särskilda firmatecknare och uppgiften att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen kan inte heller vidaredelegera sådana uppgifter som den fått genom delegation från bolagsstämman, till exempel ett mandat om att göra en nyemission. Styrelsen kan dock anlita uppdragstagare för specifika arbetsuppgifter inom sitt mandat.

Om det finns permanenta utskott inom styrelsen till vilka styrelsen delegerat arbetsuppgifter bör det fastställas i styrelsens arbetsordning vilka uppgifter det är och vilken beslutanderätt som delegerats samt hur utskottet ska rapportera till styrelsen.

Lagar och regler

8 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)