Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Emissionsgaranti

Definition

Emissionsgaranti, kallas även teckningsgaranti, är ett garantiavtal mellan ett bolag som är på väg att ge ut nya aktier och en utomstående person (eller personer) med innebörden att om emissionen inte blir fulltecknad ska garanterna teckna resterande aktier. För garantin betalar bolaget en procentuell andel av det garanterade beloppet.

Teckningsgarantier är vanliga bland mindre Börsbolag och listade bolag som behöver upprepade kapitaltillskott. Det finns dock många frågetecken kring emissionsgarantier, bland annat intressekonflikter och kostnadsnivå.

Även juridiskt finns en viss osäkerhet kring emissionsgarantier, eftersom de strider mot formkravet vid Aktieteckning (Teckningsutfästelse). Enligt ett nyligen avgjort rättsfall (NJA 2016 s. 107) har dock Högsta domstolen ansett att ett emissionsgarantiavtal var bindande eftersom det var skriftligt, syftade till att offentliggöras för allmänheten, samt att garanterna fått tillräcklig information och hade erhållit betalning.