Definition

En firmatecknare är en person som, ensam eller tillsammans med andra, är behörig att underteckna handlingar för ett bolags räkning med rättsligt bindande verkan. Att vara behörig som firmatecknare är detsamma som att vara företrädare för bolaget.

Följande organ och funktionärer kan i förekommande fall teckna ett aktiebolags firma:

  1. Styrelsen. En fulltalig styrelse har alltid rätt att teckna ett bolags firma. Om alla styrelseledamöter tillsammans undertecknar en handling skriver man ”Firman tecknas av styrelsen” och därunder skriver samtliga ledamöter sina namnteckningar. I normala fall är det tillräckligt att en beslutsför styrelse ( Beslutsförhet för styrelse) undertecknar en handling. Handlingar som ska undertecknas av styrelsen enligt aktiebolagslagen kan dock undertecknas av minst hälften av styrelsens ledamöter.

  2. Verkställande direktör. Om bolaget har en verkställande direktör har han eller hon rätt att teckna bolagets firma för de handlingar som görs inom Löpande förvaltning. Styrelsen kan även ge den verkställande direktören en fullmakt att teckna bolagets firma i ärenden som inte faller in under den löpande förvaltningen.

  3. Särskild firmatecknare. Särskild firmatecknare utses av styrelsen och kan då få behörighet att underteckna handlingar för bolagets räkning enskilt eller tillsammans (som ofta kallas ”i förening”) med en annan firmatecknare.

En styrelsesuppleant som inträtt i styrelsen, istället för en ordinarie ledamot som är tillfälligt eller långvarigt frånvarande i styrelsearbetet, kan teckna firma i den ordinarie ledamotens ställe. En styrelsesuppleant kan dock inte teckna firma som särskild firmatecknare om han eller hon inträtt istället för en styrelseledamot som varit utsedd till särskild firmatecknare. En särskild firmatecknare är ett personligt mandat och styrelsen måste alltså ta ett nytt beslut om det ska vara möjligt för styrelsesuppleanten att företräda bolaget som särskild firmatecknare.

Beslut om firmateckning fattas vanligtvis vid ett Konstituerande styrelsemöte och inkluderas eventuellt i Arbetsordning för styrelsen.

Firmateckningsrätten får bestämma att rätten att företräda bolaget och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer tillsammans. Ingen annan inskränkning i rätten att teckna firma får registreras.

Firmateckning ska registreras hos Bolagsverket. Anmälan sker på Bolagsverkets blankett nr 818, Ändring av styrelse och firmateckning, aktiebolag eller genom e-tjänsterna på verksamt.se. Avgiften för ändring av firmateckning är 800 kronor om man använder e-tjänsten och 1 000 kronor med blankett för år 2024.

Bolagsverket anger sex alternativ för ändring av firmateckning:

1. Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter)

2. Registrerad firmateckning ska inte ändras

3. Firman tecknas av styrelseledamoten eller styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten eller styrelsesuppleanterna var för sig

4. Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig

5. Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening

6. Firman tecknas enligt annan angiven ordning

Lagar och regler

8 kap. 37 och 39 §§ aktiebolagslagen (2005:551)