Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Firmatecknare

Definition

En firmatecknare är en person som, ensam eller tillsammans med andra, är behörig att underteckna handlingar för ett bolags räkning med rättsligt bindande verkan. Att vara behörig som firmatecknare är detsamma som att vara företrädare för bolaget.

Följande organ och funktionärer kan i förekommande fall teckna ett aktiebolags firma:

  1. Styrelsen. En fulltalig styrelse har alltid rätt att teckna ett bolags firma. Om alla styrelseledamöter tillsammans undertecknar en handling skriver man ”Firman tecknas av styrelsen” och därunder skriver samtliga ledamöter sina namnteckningar. I normala fall är det tillräckligt att en beslutsför styrelse ( Beslutsförhet för styrelse) undertecknar en handling. Handlingar som ska undertecknas av styrelsen enligt aktiebolagslagen kan dock undertecknas av minst hälften av styrelsens ledamöter.

  2. Verkställande direktör. Om bolaget har en verkställande direktör har han eller hon rätt att teckna bolagets firma för de handlingar som görs inom Löpande förvaltning. Styrelsen kan även ge den verkställande direktören en fullmakt att teckna bolagets firma i ärenden som inte faller in under den löpande förvaltningen.

  3. Särskild firmatecknare. Särskild firmatecknare utses av styrelsen och kan då få behörighet att underteckna handlingar för bolagets räkning enskilt eller tillsammans (som ofta kallas ”i förening”) med en annan firmatecknare.

En styrelsesuppleant som inträtt i styrelsen, istället för en ordinarie ledamot som är tillfälligt eller långvarigt frånvarande i styrelsearbetet, kan teckna firma i den ordinarie ledamotens ställe. En styrelsesuppleant kan dock inte teckna firma som särskild firmatecknare om han eller hon inträtt istället för en styrelseledamot som varit utsedd till särskild firmatecknare. En särskild firmatecknare är ett personligt mandat och styrelsen måste alltså ta ett nytt beslut om det ska vara möjligt för styrelsesuppleanten att företräda bolaget som särskild firmatecknare.

Beslut om firmateckning fattas vanligtvis vid ett Konstituerande styrelsemöte och inkluderas eventuellt i Arbetsordning för styrelsen.

Firmateckningsrätten får bestämma att rätten att företräda bolaget och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer tillsammans. Ingen annan inskränkning i rätten att teckna firma får registreras.

Firmateckning ska registreras hos Bolagsverket. Anmälan sker på Bolagsverkets blankett nr 818, Ändring av styrelse och firmateckning, aktiebolag eller genom e-tjänsterna på verksamt.se. Avgiften för ändring av firmateckning är 700 kronor om man använder e-tjänsten och 1 000 kronor med blankett för år 2021.

Bolagsverket anger sex alternativ för ändring av firmateckning:

1. Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter)

2. Registrerad firmateckning ska inte ändras

3. Firman tecknas av styrelseledamoten eller styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten eller styrelsesuppleanterna var för sig

4. Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig

5. Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening

6. Firman tecknas enligt annan angiven ordning

Lagar och regler

8 kap. 37 och 39 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...