Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Förenklad delning

Om en Delning innebär att det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera övertagande bolag, det vill säga en fullständig delning, kan delningsprocessen förenklas något.

Den förenklade delningen förutsätter att de övertagande bolagen nybildas genom delningsprocessen och att aktieägarna i det överlåtande bolaget erhåller samma proportion av aktier i de nybildade bolagen.

Under dessa förutsättningar behöver inte delningsplanen innehålla vissa uppgifter till skydd för aktieägarna. Delningsplanen behöver inte innehålla styrelsens redogörelse för omständigheter av vikt för aktieägarnas bedömning av delningens lämplighet om kompletterande information om delningsplanen upprättas längre än sex månader efter årsredovisningen. Styrelsen behöver inte heller informera stämman om väsentliga förändringar i bolagets tillgångar och skulder.

Revisorernas granskning begränsas i motsvarande mån vid förenklad delning. Deras granskning fokuseras på borgenärsskyddet och ska endast omfatta de uppgifter som krävs, det vill säga om det finns fara för borgenärer att inte få sina fordringar betalda.

Lagar och regler

24 kap. 11-13, 18 och 18 b §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...