Om en Delning innebär att det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera övertagande bolag, det vill säga en fullständig delning, kan delningsprocessen förenklas något.

Den förenklade delningen förutsätter att de övertagande bolagen nybildas genom delningsprocessen och att aktieägarna i det överlåtande bolaget erhåller samma proportion av aktier i de nybildade bolagen.

Under dessa förutsättningar behöver inte delningsplanen innehålla vissa uppgifter till skydd för aktieägarna. Delningsplanen behöver inte innehålla styrelsens redogörelse för omständigheter av vikt för aktieägarnas bedömning av delningens lämplighet om kompletterande information om delningsplanen upprättas längre än sex månader efter årsredovisningen. Styrelsen behöver inte heller informera stämman om väsentliga förändringar i bolagets tillgångar och skulder.

Revisorernas granskning begränsas i motsvarande mån vid förenklad delning. Deras granskning fokuseras på borgenärsskyddet och ska endast omfatta de uppgifter som krävs, det vill säga om det finns fara för borgenärer att inte få sina fordringar betalda.

Lagar och regler

24 kap. 11-13, 18 och 18 b §§ aktiebolagslagen (2005:551)