Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Företagsrekonstruktion

 

corporate restructuring

Företagsrekonstruktion är ett förfarande där en näringsidkare som har betalningssvårigheter rekonstruerar sin verksamhet med hjälp av en rekonstruktör i ett särskilt förfarande beslutat av domstol.

En viktig skillnad mellan företagsrekonstruktion och Företagskonkurs är att företagets ledning och företrädare behåller kontrollen över företaget under rekonstruktionen istället för att den övergår till tvångsförvaltning. Syftet med rekonstruktion är fortsatt drift medan syftet med konkurs är avveckling.

En företagsrekonstruktion innebär att företagets tillgångar och skulder fryses. Skulder som uppkommit före beslutet om rekonstruktion får inte betalas och alla affärshändelser efter beslutet ska i princip betalas kontant och inte föranleda nya skulder. En företagsrekonstruktion hindrar dock att utmätning, kvarstad eller betalningssäkring kan ske. En rekonstruktion är även grund för att anställdas löner ersätts enligt lagen (1992:497) om statlig lönegaranti.

Om rekonstruktionen misslyckas återstår det att avveckla företaget. På grund av den finansiella bristsituationen som uppstått tidigare sker avvecklingen i regel genom att företaget sätts i konkurs. Det sker genom en konkursansökan.

Lagen om företagsrekonstruktion är för närvarande under utredning eftersom den kommer revideras i anslutning till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare.

Förutsättningarna för företagsrekonstruktion

Ansökan om företagsrekonstruktion görs i domstol. För att domstolen ska kunna fatta beslut om att ett företag ska träda i rekonstruktion krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Företaget kan antas inte kunna betala sina förfallande skulder eller att detta läge uppstår inom kort Insolvensbegreppet.

 • En rekonstruktion ska ha rimlig chans att leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och kan bli lönsamt.

 • Företaget ska ha godkänt ansökan om företagsrekonstruktion.

Vissa typer av verksamheter kan inte rekonstrueras enligt företagsrekonstruktionslagen, bland annat banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, värdepappersbolag, clearingorganisationer och värdepapperscentraler. Inte heller bolag som kontrolleras av staten, kommun, regioner, kommunalförbund, församling eller kyrklig samfällighet kan rekonstrueras.

Rekonstruktörens roll

Vid en företagsrekonstruktion ska tingsrätten utse en rekonstruktör. Han eller hon har i huvudsak en rådgivande och granskade roll eftersom företagsledningen behåller rådigheten över verksamheten.

Rekonstruktör ska undersöka företagets verksamhet för att se om den har förutsättningar att drivas vidare - som sammanhållen enhet eller delar av den. Rekonstruktionen kan inkludera exempelvis personalneddragningar och nedläggningar. I samråd med företaget ska rekonstruktören upprätta en rekonstruktionsplan. Planen ska visa hur rekonstruktionen ska gå till och lämnas till både tingsrätten och borgenärerna.

Ifall det finns förutsättningar för vidare drift ska rekonstruktören undersöka om det finns möjlighet för företaget att hitta en ekonomisk uppgörelse med borgenärerna, ett så kallat Ackord.

Företaget har skyldighet att lämna upplysningar om sina ekonomiska förhållanden till rekonstruktören. Företaget ska följa rekonstruktörens anvisningar. I vissa fall måste företagets handlingar föregås av ett godkännande från rekonstruktören:

 1. betala eller ställa säkerhet för skulder som uppkommit före rekonstruktionsbeslutet,

 2. åta sig nya förpliktelser, eller

 3. överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till väsentlig egendom.

Rekonstruktören ska uppfylla särskilda kvalifikationer. Han eller hon ska ha särskild insikt, erfarenhet och ha borgenärernas förtroende och i övrigt vara lämplig för uppdraget. Rekonstruktören ska vara oberoende och opartisk.

Processen vid företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion syftar till ett vara ett kortvarigt förfarande. Var tredje månad ska förutsättningarna för rekonstruktionen prövas i tingsrätten genom att rekonstruktören ansöker om förlängning. Förlängningarna får pågå högst ett år, om inte ackordsförhandling ska ske vilket kan förlänga skeendet. Förfarandet är generellt mer tidspressat än ett konkursförfarande.

Oavsett processen längd innehåller processen vid företagsrekonstruktion följande delar:

Steg

Beskrivning

företagsrekonstruktion

Ansökan

Ansökan om företagsrekonstruktion lämnas in antingen av företrädare för företaget eller av någon fordringsägare (se vidare nedan).

2 kap. 1 - 5 §§

Beslut

Tingsrätten fattar beslut om företagsrekonstruktion och ska utse en rekonstruktör. Beslutet ska även ange tidpunkt inom tre veckor för ett borgenärssammanträde.

2 kap. 7 - 10 §§

Offentliggörande

Rekonstruktören ska inom en vecka efter domstolens beslut meddela alla kända borgenärer. Meddelandet ska inkludera bland annat en förteckning över tillgångar och skulder, tid och plats för borgenärssammanträde, orsakerna till betalningssvårigheterna och en redogörelse för hur verksamheten ska kunna rekonstrueras.

2 kap. 13 §

Förslag

I samband med borgenärssammanträdet ska rekonstruktören skicka ut eller redogöra för ett preliminärt förslag till rekonstruktion.

2 kap. 12 - 13 §§

Borgenärsmöte

Vid borgenärsmötet har borgenärerna rätt att uttala sig om de anser att rekonstruktionen bör fortsätt. En borgenär kan begära att det inrättas en borgenärskommitté som rekonstruktören ska samråda med.

2 kap. 16 §

Rekonstruktion

Rekonstruktionen inleds och förändringsåtgärder som rekonstruktören och företaget föreslagit i rekonstruktionsplanen genomförs. Under rekonstruktionen gäller särskilda regler för bland annat exekutiva åtgärder, hävning av företagets avtal och kvittning.

2 kap. 17 - 21 §§

Ackord

Om det finns förutsättning för skuldnedskrivningar genomförs ett offentligt ackordsförfarande -> Ackord.

3 kap.

Rekonstruktionen avslutas

Tingsrätten beslutar att rekonstruktionen ska upphöra när syftet med rekonstruktionen uppnåtts, företaget begär det och ackordsförhandling inte utlysts,, företaget uteblir från borgenärssammanträde, rekonstruktören eller borgenär begär det och syftet inte kan antas blir uppnått,, andra särskilda skäl eller att tre månader förflutit utan att det finns skäl till förlängning.

4 kap. 7 - 8 §§

Ansökan om företagsrekonstruktion

Ansökan om företagsrekonstruktion görs till den tingsrätt där ett aktiebolags styrelse har sitt Säte. Är företaget ett handelsbolag eller kommanditbolag är det tingsrätten där företaget har sin förvaltning.

Om det är gäldenären (företaget) själv som ansöker, genom en företrädare, om företagsrekonstruktion så behövs ingen bevisning om att företaget är insolvent utan påståendet accepteras av rätten. Om företagets företrädare själva ansöker om rekonstruktion ska tingsrätten genast fatta beslut. Sökanden måste lämna in handlingar med följande innehåll (det finns ingen särskild blankett):

 • kortfattad redogörelse för företagets ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna

 • borgenärsförteckning

 • redogörelse för hur verksamheten ska bedrivas i fortsättningen

 • redogörelse för hur en uppgörelse nås med borgenärerna

 • förslag till rekonstruktör och dennas uppgifter och lämplighet

Om det är en borgenär som ansöker så hålls ett sammanträde i tingsrätten. Företaget ska yttra sig över ansökan senast vid sammanträdet. Borgenären måste i ansökan inkludera följande uppgifter:

 • uppgift om borgenärens fordran på gäldenären,

 • upplysningar om gäldenärens betalningssvårigheter, och

 • förslag till rekonstruktör och dennas uppgifter och lämplighet.

Avgift för ansökan om företagsrekonstruktion är 2 800 kronor (2022). Om det ska ske ackordsförhandling påförs även en kungörandeavgift om 500 kronor (2022). Om beslut om företagsrekonstruktion tagits före den 1 juli 2021 är kungörandeavgiften 3 000 kronor.

Lagar och regler

2 kap. 3, 4, 6, 14, 17 §§ lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion