Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Företrädesrätt för aktieägare

Definition

Företrädesrätt för aktieägare är den rätt som existerande aktieägare har till nya aktier och andra bolagsrättsliga värdepapper som ett bolag ger ut. Företrädesrätten gäller normalt sett i proportion till aktieägarnas nuvarande aktieinnehav, det vill säga de har rätt att få det antal värdepapper som motsvarar den andel av existerande aktier de äger vid beslutstillfället.

Företrädesrätten kan sägas vara en tillämpning av Likhetsprincipen. Det innebär att aktieägarna ska skyddas i den rådande ställningen gentemot bolaget. Företrädesrätten skyddar nuvarande aktieägare mot utspädning av röstinflytande och ekonomisk avkastning från bolaget.

Företrädesrätt gäller vid följande typer av emissioner:

  • Fondemission

  • Nyemission av aktier

  • Konvertibel

  • Teckningsoption

Huvudregeln är att den aktieägare som är införd i aktieboken vid tidpunkten för ett emissionsbeslut har företrädesrätt.

Företrädesrätt vid olika aktieslag

Grundregeln är alltså att aktieägare har företrädesrätt till teckning av nya aktier, men finns aktier med olika rätt till tillgångar, vinst eller röster i bolaget krävs att frågan hanteras i bolagsordningen, Aktieslag. Bolagsordningen ska ange vilken företrädesrätt aktieägarna ska ha vid nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. En föreskrift kan antingen innebära lika företrädesrätt (i förhållande till andel av aktiekapitalet) eller olika företrädesrätt. Olika företrädesrätt är en företrädesrätt i förhållande till aktieägarens innehav i det ifrågavarande aktieslaget. Om aktieslagen skiljer sig med hänsyn till ekonomiska rättigheter till vinst eller tillgångar måste bolagsordningen innehålla en bestämmelse om hur fördelning vid fondemission ska ske.

Bolagsordningens regler om företrädesrätt kan utformas på olika sätt. Om alla aktieägare har företrädesrätt till alla nyutgivna aktier, oavsett aktieslag, kallas det lika företrädesrätt. Har en aktieägare företrädesrätt endast till utgivning av aktier i samma aktieslag kallas det primär företrädesrätt. I så fall kan det även finnas en sekundär företrädesrätt som ger aktieägare av andra aktieslag rätten att få rätt till sådana värdepapper som inte aktieägare med primär företrädesrätt gör anspråk på. I sista hand kan fördelningen ske genom lottning.

Undantag från företrädesrätten

Bolagsstämma kan besluta om undantag från företrädesrätten. Det finns många situationer där nuvarande aktieägare inte vill eller inte kan skjuta till mer kapital till bolaget. Det måste därför finnas möjlighet att göra avvikelser så att bolaget kan få in nytt kapital och nya aktieägare.

Avvikelse från företrädesrätten fattas av bolagsstämman med en Kvalificerad majoritet som kräver ett godkännande från två tredjedelar av rösterna vid beslutet och två tredjedelar av aktierna på stämman.

Undantag från företrädesrätten kan vara en Riktad emission, det vill sägaatt andra personer än existerande aktieägare har rätt att få värdepapper i emissionen eller en Oriktad emission, det vill säga att vare sig existerande aktieägare eller definierade utomstående personer har rätt att ta del av emissionen. Vissa typer av avsteg från företrädesrätten har bedömts vara särskilt känsliga och kräva strikta beslutsregler, Leo-reglerna.

Företrädesrätt gäller inte vid Apportemission eftersom det bara är den eller de personer som har den typ av egendom som ska skjutas till i emissionen som har rätt att teckna aktier.

Lagar och regler

4 kap. 3-4 och 37 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1-2 §§, 14 kap. 1-2 §§, 15 kap. 1-2 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...