Handelsregistret är en offentlig förteckning över alla handelsbolag och kommanditbolag samt vissa andra företagsformer. Handelsregistret hanteras av Bolagsverket. Handelsregistret är en del av det centrala register som kallas Näringslivsregistret.

Utöver handelsbolag och kommanditbolag kan enskilda näringsidkare och bolagsmän i enkla bolag registreras i handelsregistret. Dessutom kan ideella föreningar och registrerade trossamfund registreras i handelsregistret om de ska utöva näringsverksamhet.

Registrering och avregistrering offentliggörs genast av Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar.

Att få information från registret

Grundläggande uppgifter om firma och organisationsnummer kan gratis hämtas ur handelsregistret, bland annat på Bolagsverkets webbplats https://snr4.bolagsverket.se/ eller genom att ringa till Bolagsverket, telefonnummer 0771-670 670. Genom att bli kund på Näringslivsregistret kan utökade sökningar göras. Det kostar 500 kronor att bli ansluten som kund och det tillkommer avgifter för sökningar och nedladdning av dokument. Exempelvis kostar nedladdning av en årsredovisning 60 kronor exklusive moms. Priserna gäller för år 2024.

Verkan av registrering

Registrering och avregistrering i handelsregistret som publicerats i Post- och Inrikes Tidningar anses ha kommit till kännedom för allmänheten och samtliga utomstående personer som bolaget kan komma i kontakt med.

En utomstående person kan i undantagsfall undvika att vara bunden av informationen i registret. Han eller hon ska inte anses ha känt till informationen i registret om det framgår av omständigheterna i den särskilda situationen att han eller hon inte haft eller borde haft sådan kännedom.

Lagar och regler

1-2 och 18-19 §§ handelsregisterlagen (1974:157)